Høring - NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.01.2017

Vår ref.: 16/3602

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 20 Aksjeandelen i Statens pensjonsfond utland. Rapporten er avgitt av et utvalg ledet av professor II Knut Anton Mork. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. januar 2016.

Utvalget har hatt som mandat å vurdere aksjeandelen i den strategiske referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland og analysere forventet avkastning og risiko i fondet med ulike aksjeandeler. Utvalget ble bedt om å se hen til blant annet fondets målsetting, tidshorisont, størrelse og forventede uttak. Mandatet ba også om en vurdering av om en eventuell endring av aksjeandelen bør ha betydning for andre hovedvalg i investeringsstrategien.

Utvalgets rapport er tilgjengelig på www.regjeringen.no under dokumenter/høringer.

Rapporten sendes på høring. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke fremgår av høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 2. januar 2017. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.

Det tas sikte på å behandle spørsmålet om aksjeandelen i fondsmeldingen som legges frem for Stortinget våren 2017.

Med hilsen

Espen Erlandsen  e.f.
ekspedisjonssjef

Sverre William Skagemo
investeringsdirektør

 

 

Civita
DnB
Finansanalytikerforeningen
Finans Norge
Folketrygdfondet
Handelshøyskolen BI (v/Institutt for finans og Institutt for samfunnsøkonomi)
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen
Norges Bank
Norges Handelshøyskole (v/Institutt for finans og Institutt for samfunnsøkonomi)
Norges teknisk–naturvitenskapelige universitet (v/Institutt for samfunnsøkonomi)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Statistisk sentralbyrå
Storebrand
Tankesmien Agenda
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Universitet i Bergen (v/Institutt for økonomi)
Universitet i Oslo (v/Økonomisk institutt)
Universitetet i Stavanger (v/Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
Universitet i Tromsø (v/Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi)Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes forbund

Til toppen