Høringer

Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Finansdepartementet sender med dette Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer ut på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.05.2017

Vår ref.: 17/570

Høring – NOU 2017: 4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer    

Finansdepartementet sender med dette Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer på høring. Utvalget har utredet blant annet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold. Utvalgets rapport er tilgjengelig på www regjeringen.no under dokumenter/høringer.

Rapporten sendes på åpen høring. Den enkelte høringsinstans bør vurdere om saken skal sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller liknende. Organisasjoner, enkeltpersoner eller andre som ikke framgår av høringslisten, oppfordres også til å komme med høringsinnspill.

Høringsfristen er 8. mai 2017. For å avgi høringsuttalelse, gå til høringen på www regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert under høringsuttalelser.

Med hilsen
Ingrid D. Rasmussen e.f.
avdelingsdirektør
                                                                             Merete Onshus
                                                                             seniorrådgiver

Abelia
Airbnb
Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og likestillingsdepartementet
Bedriftsforbundet
Blomquist Nettauksjon
Den Norske Advokatforening
Den Norske Revisorforening
Finn.no
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkeskommunene
Gomore
Gründerforeningen
Handelshøyskolen BI
Haxi
Helse- og omsorgsdepartementet
Huseiernes Landsforbund
IKT-Norge
ITS Norge
Innovasjon Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunesektorens organisasjon KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Leieboerforeningen
Nabobil
NITO
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges Huseierforbund
Norges Taxiforbund
Norges Lastebileierforbund
Norges turbileierforbund
Norges handicapforbund
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
NHO Reiseliv
NHO Transport
Olje- og energidepartementet
Regelrådet
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Statistisk sentralbyrå
Transportarbeiderforbundet
Uber
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Utenriksdepartementet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund