Høring - NOU 2018:11 Ny fjellov

Landbruks- og matdepartementet sender med dette NOU 2018:11 Ny fjellov på høring. Utredningen fra Statsallmenningslovutvalget ble overlevert til departementet 22. juni 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.02.2019

Vår ref.: 18/875

Statsallmenningslovutvalget har i NOU 2018:11 foreslått en ny lov til erstatning for lov 6. juni 1975 om rettar og lunnende m.m i statsallmenningane og lov 19. juni 1992 om skogsdrift i statsallmenningene.

Vi ber om høringsinstansenes synspunkter på forslagene i NOU 2018:11 Ny fjellov.

Høringsfristen settes til torsdag 28. februar 2019.

Høringen er åpen, og enhver kan avgi høringsuttalelse. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk i den digitale løsningen for høringsuttalelser: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2608828/. Alle høringsuttalelser vil bli publisert her.   

Med hilsen

Pål Vidar Sollie (e.f.)
ekspedisjonssjef

Frode Lyssandtræ
avdelingsdirektør

Allmenningsstyrene
Den Norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Den norske revisorforening
Den norske turisforening
Departementene
Det kgl selskap for Norges vel
Det norske skogselskap
Domstoladministrasjonen
Fellesforbundet
Finans Norge
Finnmarkseiendommen
Fjellstyrene
Forsvarsbygg
FSC
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Høgskolen i Innlandet
Innovasjon Norge
Juristforbundet
Kartverket
Kommunene
Kontaktuvalget for tamreinlagene i Norge
KS
Kvinner i Skogbruket
Landbruksdirektoratet
LO
Maskinentreprenørenes forbund
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Naturvernforbundet
Naturviterne
NIBIO
NMBU
Norges Bondelag
Norges bygdekvinnelag
Norges bygdeungdomslag
Norges Fjellstyresamband
Norges Hytteforbund
Norges hyttelag
Norges jeger og fiskerforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges vassdrags og energidirektorat
Norsk allmenningsforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Friluftsliv
Norsk Industri
Norsk institutt for naturforskning
Norsk landbruksrådgivning
Norsk sau og geit
Norsk seterkultur
Norsk villreinsenter
Norske Reindriftssamers Landsforbund
NORSKOG
NTNU
Næringslivets Hovedorganisasjon
Opplysningsvesenets fond
PEFC Norge
Politidirektoratet
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Reinbeitedistriktene
Riksantikvaren
Riksrevisjonen
SABIMA
Sametinget
Sivilombudsmannen
Skogkurs
Statkraft
Statsbygg
Statskog SF
Tamreinlagene
TEKNA
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utmarkskommunenes sammenslutning
WWF
Østlandsforskning