Høring - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Barne- og likestillingsdepartementet sender i dag NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem på høring. Utvalget som regjeringen satt ned fikk i mandat å gjennomgå rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. De har i hovedsak utredet hvordan økonomiske og faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. Formålet med utredningen var større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak for barna og fosterfamiliene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.05.2019

Vår ref.: 19/681

Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette "NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem" på høring.

Regjeringen oppnevnte i statsråd 21. april 2017 et utvalg som fikk i mandat å gjennomgå rammebetingelsene for ordinære fosterhjem. Utvalget har i hovedsak utredet hvordan økonomiske rammebetingelser sammen med faglige rammebetingelser og andre tjenester i kommunen på en best mulig måte kan bidra til en helhetlig støtte til barnet og fosterfamilien. Formålet med utredningen var større forutsigbarhet, mer trygghet og bedre tilpassede tiltak for barna og fosterfamiliene.

Utredningen kan leses her: NOU 2018:18

Vi ber om kommentarer til utredningen innen 20. mai 2019.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge saken for underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for å sende inn høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen

Otto Leirbukt (e.f.)
avdelingsdirektør

 

Kristine Gran Martinsen
rådgiver

Alle departementer

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Bufetat, region Midt- Norge
Bufetat, region Nord
Bufetat, region Sør
Bufetat, region Vest
Bufetat, region Øst
Barneombudet 
Datatilsynet
Fylkesmennene
Helsedirektoratet
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kriminalomsorgsdirektoratet
Krisesentersekretariatet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Norges forskningsråd (NFR)
NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Nord universitetet
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Senter for Barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Politidirektoratet
Regionsenter for barn og unges psykiske helse Øst og Sør (RBUP)
Regionale kunnskapssentre for barn og unge (RKBU) 
Regionale ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Regjeringsadvokaten
Sekretariatet for konfliktrådene
Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Statens barnehus Oslo
Statens barnehus Bergen
Statens barnehus Hamar
Statens barnehus Stavanger
Statens barnehus Kristiansand
Statens barnehus Tromsø,
Statens barnehus Bodø,
Statens barnehus Ålesund
Statens barnehus Sandefjord
Statens helsetilsyn
Statlige høgskoler
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå
Statens sivilrettsforvaltning
Sysselmannen på Svalbard
Trygderetten
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Vid vitenskapelige høgskole
VOX – Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Domstolsadministrasjonen 
Riksrevisjonen
Sametinget
Sivilombudsmannen

Alle landets fylkeskommuner
Alle landets kommuner
Longyearbyen lokalstyre

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Abelia
Akademikerne
Antirasistisk senter
Arbeidsgiverforeningen Spekter
BAR - Barn av rusmisbrukere
Batteriet Oslo - sekretariat for samarbeidsforum mot fattigdom i Norge og Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dommerforening
Den norske jordmorforeningen
Den norske legeforeningen
Den norske tannlegeforeningen
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Forandringsfabrikken
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Foreningen Romanifolkets Kystkultur (FRK)
Forum for Barnekonvensjonen
Ideelt barnevernsforum
Hovedorganisasjonen Virke
Innvandrernes landsorganisasjon (INLO)
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss – Juss-studentenes rettsinformasjon
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkens bymisjon – Oslo og Bergen
Kommunesektorens organisasjon (KS)
Krisesentersekretariatet
Kristne friskolers forbund
Landets pasient- og brukerombud
Landsforeningen for barnevernsbarn (LfB)
Landsgruppen av helsesøstre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsorganisasjonen for romanifolket
Lærernes yrkesforbund
Mental helse ungdom
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn 
Norsk Innvandrerforum 
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU)
Norges Juristforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norges Røde Kors Ungdom
Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
Norsk barnevernsamband
Norske fag- og friskolers landsforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk lektorlag
Norsk montesorriforbund
Norsk Psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Næringslivets Hovedorganisasjon
Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
Organisasjonen for private barneverntiltak (OPB)
Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
Private barnehagers landsforbund
Press – Redd Barna Ungdom
Redd Barna
Rådet for psykisk helse
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
SOS-barnebyer
Steinerskoleforbundet
Stendi (tidligere Aleris omsorg)
Stiftelsen Fontene –
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Menneskerettighetshuset
Stiftelsen Rettferd for taperne
Taternes landsforening
Unge Duer
Uni Research Hovedkontor
UNICEF Norge
UNIO – Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsforbundet
Velferdsalliansen
Voksne for barn (VfB)
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund