Høring - nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015

Vår ref.: 13/4999 SL AEI/HKT

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene.

Forslaget, som er utformet i samarbeid med Helse-og omsorgsdepartementet, innebærer etablering av en kompensasjonsordning for merverdiavgift for å fjerne insentivet merverdiavgiften skaper for helseforetakene til egenproduksjon av tjenester. Dette foreslås gjort innenfor en budsjettnøytral ramme ved å redusere statens tilskudd tilsvarende helseforetakenes forventede merverdiavgiftsutgifter. Hensikten med ordning er å bidra til bedre ressursutnyttelse, og dermed lavere samlede kostnader i utføringen av statlige oppgaver.

Finansdepartementet understreker at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l. Helse- og omsorgsdepartementet oppfordrer de regionale helseforetakene til å sende høringen også til sine samarbeidspartnere og eventuelle øvrige interessenter.

Høringsfristen er 1. oktober 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tor Lande
avdelingsdirektør (e.f.)

                                                                        Andreas Skatvold Eide
                                                                        seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Betanien Hospital

Betanien sykehus

Blå Kors Norge

Datatilsynet

Delta

Den Norske Advokatforening

Den Norske Jordmorforening

Den norske legeforening

Den norske Revisorforening

Diakonhjemmet sykehus

Direktoratet for økonomistyring

Econa

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen

Frivillighet Norge

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Handelshøyskolen BI

Haraldsplass Diakonale sykehus

Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF  

Helse Vest RHF

Helsedirektoratet

Hovedorganisasjonen Virke

Ideelt Nettverk v/Mette Kalve, N.K.S. Kløverinstitusjoner

IKT-Norge

Juristforbundet

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Martina Hansens Hospital

N.K.S. Kløverinstitusjoner

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Naturviterne

NITO

NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS

NKS Olaviken Behandlingssenter

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fysioterapeutforbund

Norges Handelshøyskole

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Røde Kors

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Lektorlag

Norsk Luftambulanse

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Sykepleierforbund

Norske rehabiliteringsinstitusjoner c/o RNNK AS

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regnskap Norge

Revmastismesykehuset AS

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon
v/Arbeidsgiverforeningen Spekter

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Småbedriftsforbundet

Solli DPS

Statens helsetilsyn

Statistisk sentralbyrå

Tekna

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Voss DPS, NKS Bjørkeli

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS