Høring - Referansekatalog over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder for offentlige virksomheter

Standardiseringsrådet har fått i oppdrag fra FAD å lage et forslag til referansekatalog over forvaltningsstandarder. Rådets forslag sendes nå på høring, med høringsfrist 20. august 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.08.2007

Vår ref.:

1. Bakgrunn

Utstrakt bruk av åpne IKT-standarder er viktig for å oppnå god elektronisk samhandling i og med offentlig sektor. Økt bruk av åpne standarder vil også motvirke uheldige bindinger til enkeltleverandører, skape økt konkurranse og sikre like forutsetninger for å kommunisere elektronisk med offentlig sektor, uavhengig av hvilken teknologisk plattform den enkelte innbygger eller bedrift benytter seg av. Etablering av forvaltningsstandarder basert på åpne IKT-standarder er høyt prioritert i bl.a. stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle.

I august 2006 etablerte Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) et standardiseringsråd som skal gi anbefalinger om standarder som bør gjøres anbefalte eller obligatoriske for hele eller deler av offentlig sektor. Rådet er bredt sammensatt, med representanter for statlig og kommunalt forvaltningsnivå, ulike fagsektorer, samt organisasjoner som har standardisering som kjernevirksomhet.

Forvaltningsstandarder er standarder som FAD anbefaler eller som gjennom forskrift eller på annen måte er gjort obligatorisk for offentlige virksomheter. Disse standardene skal samles i en såkalt referansekatalog tilgjengelig på Internett. Katalogen vil primært omfatte forvaltningsstandarder av betydning for flere fagsektorer i det offentlige.

Arbeidet med forvaltningsstandarder skal foregå i en åpen og inkluderende prosess. Generelt vil anbefalinger fra standardiseringsrådet bli sendt på bred høring. I denne høringen er det særlig verdifullt å få synspunkter om økonomiske og administrative konsekvenser for de standardene som foreslås som obligatoriske. Departementet vil deretter vurdere høringsuttalelsene, før man tar endelig stilling til rådets forslag.

2. Forslag til referansekatalog, første versjon

Standardiseringsrådet har fått i oppdrag fra FAD å lage et forslag til referansekatalog over forvaltningsstandarder. Rådets forslag sendes nå på høring, jf. vedlegg. Det er viktig å merke seg at katalogen er en første versjon med et foreløpig, begrenset innhold. Det er en lang rekke viktige temaer, eksempelvis universell utforming, som ennå ikke er grundig vurdert i katalogen. Arbeidet med katalogen vil være langsiktig. Katalogen vil bli forbedret og utvidet med nye standarder.

Følgende grupper av standarder har kommet med i denne første versjonen:

 • Retningslinjer og krav til bruk av åpne dokumentformater for publisering på internett
 • Retningslinjer og krav til bruk av tegnsett som håndterer ulike språk
 • Kartlegging av eksisterende standarder og kravspesifikasjoner som er utviklet i og for forvaltningen (eks. Noark). Denne oversikten er resultat av en foreløpig kartlegging.
 • Kartlegging av en rekke tekniske IKT-standarder basert på hvilken status andre lands myndigheter har gitt disse standardene. Disse standardene har altså ennå ikke vært gjenstand for en grundig behandling i Standardiseringsrådet.

3. Høringen

Høringsdokumentet består av følgende deler:

 1. Liste over foreslåtte nye forvaltningsstandarder
 2. Utdypning av foreslått forvaltningsstandard og obligatoriske krav knyttet til bruk av åpne dokumentformater for publisering av informasjon på internett
 3. Konsekvensvurderinger av forslaget i b)
 4. Utdypning av foreslått forvaltningsstandard og obligatoriske krav knyttet til håndtering av tegnsett i forbindelse med kommunikasjon med offentlige virksomheter
 5. Konsekvensvurderinger av forslaget i d)
 6. Kartlegging av eksisterende forvaltningsstandarder
 7. Kartlegging av tekniske IKT-standarder i utenlandske referansekataloger

Det er anledning til å kommentere samtlige områder i høringsdokumentet, der vi er særlig opptatt av følgende:

1) Om forslaget til nye forvaltningsstandarder for dokumentformat

 • Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene av forslagene om  å innføre PDF og ODF som obligatoriske standarder innenfor ditt ansvarsområde (for eksempel virksomhet/etat)?
 • Hvilke konsekvenser vil forslaget ha for universell utforming knyttet til offentlige vevsider?
 • Er det behov for overgangsordninger eller eventuelt unntak fra kravene?

2) Om forslaget til ny forvaltningsstandard for tegnsett

 • Hva er de økonomiske og administrative konsekvensene av å innføre ISO/IEC 10646, representert ved UTF-8 som obligatoriske standard?
 • Er det behov for overgangsordninger eller eventuelt unntak fra kravet?

3) Om kartleggingen av eksisterende forvaltningsstandarder

 • Er det forvaltningsstandarder som mangler i listen?
 • Er det forvaltningsstandarder på listen som bør avvikles, eventuelt noen som bør få økt anvendelse?

4) Om kartleggingen av tekniske standarder fra utenlandske referansekataloger

 • Er det viktige standarder som bør tas med i listen, eller eventuelt fjernes ?
 • Hvilke av standardene er særlig viktige for din virksomhet å få vurdert som en mulig forvaltningsstandard?

Det er også mulig å gi innspill på temaer og standarder som foreløpig ikke er tatt med i referansekatalogen, og eventuelt foreslå prioritering. Arbeidet med dokumentformat har vært en viktig del av arbeidet med første versjon av referansekatalogen. Microsoft Office Open XML er nå til vurdering i ISO. Standardiseringsrådet vil vurdere denne standarden nærmere når behandlingen i ISO er sluttført.

Høringsfrist er 20.08.2007. Uttalelsen ønskes tilsendt i elektronisk form på e-post til postmottak@fad.dep.no.

Interesserte er velkommen til et åpent møte 19. juni, kl. 12.30 – 14.00 i auditoriet i bygg R5, Akersgata 59. Påmelding innen 15. juni kl. 12 til An-Magritt Øye (tlf. 22 24 03 01 / An-Magritt.Oye@fad.dep.no)

Dette brevet og vedlegget kan lastes ned fra www.regjeringen.no/fad. Der vil også høringssvarene bli lagt ut fortløpende. Spørsmål kan rettes til Christer Gundersen (tlf. 22 24 65 72/ cgu@fad.dep.no), Kristian Bergem (tlf. 22 24 66 95 / kbe@fad.dep.no) eller Kai-Ove Nauen (tlf. 22 24 49 64 / kon@fad.dep.no).

Med hilsen

Hugo Parr (e.f.)
ekspedisjonssjef

Christer Gundersen
seniorrådgiver


Vedlegg: