Forsiden

Høring - om långivers utlånsvirksomhet ved lånebasert folkefinansiering

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i finansforetaksforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.12.2018

Vår ref.: 16/3834

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag til endring i finansforetaksforskriften. Departementet foreslår at långivere som yter lån til næringsvirksomhet gjennom en låneformidlingsplattform, unntas fra konsesjonsplikten for finansieringsvirksomhet dersom lånene ikke overstiger 1 million kroner per år.

Forslaget kommer som ledd i departementets oppfølging av Finansmarkedsmeldingen 2018 (Meld. St. 14 (2017-2018) jf. Innst. 371 S (2017-2018)) hvor departementet varslet at det bl.a. ville vurdere behovet for å presisere hva som anses som «enkeltstående tilfeller» i finansforetaksloven, slik at usikkerhet rundt dette ikke er et utilsiktet hinder for at lånebasert folkefinansering får utbredelse i Norge.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 14. desember 2018.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets nettside ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                     Åse Natvig
                                                                                     avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
ØKOKRIM
Økonomiforbundet