Høring - opphevelse av frakoblingsreglene i kraftverksbeskatningen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2013

Vår ref.: 13/437 SØ THK

Høring - opphevelse av frakoblingsreglene i kraftverksbeskatningen    

 

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring i reglene om beregningsenhet for grunnrenteskatt, naturressursskatt og fastsettelse av formuesverdi - særreglene om fysisk frakobling av rør til generator (frakoblingsreglene).

Finansdepartementet foreslår å oppheve frakoblingsreglene i skattelovforskriften for å hindre at kraftprodusenter kan unngå grunnrenteskatt og naturressursskatt ved å koble fra generatorer deler av året. Endringen vil samtidig bidra til at grunnrenteskatten blir mer nøytral. Forslaget sikrer at kraftverkseiere får fradrag for nødvendig reparasjon eller vedlikehold mv. når generatorer må kobles fra i mer enn seks måneder i løpet av inntektsåret. Forslaget hindrer også tilsvarende muligheter til tilpasninger i formuesskatten og eiendomsskatten på vannkraftanlegg.

Finansdepartementet ber den enkelte høringsinstans vurdere om høringsnotatet bør videresendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner, tilknyttede virksomheter eller lignende. Fristen for å sende inn høringsmerknader er 22. juni 2013. Departementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Nina Bjerkedal  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                               Lone Semmingsen
                                                               avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Distriktenes energiforening (Defo)
Energi Norge
KS
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)
Samarbeidende kraftfylker
Skattedirektoratet
Småkraftforeninga

 

Til toppen