Forsiden

Høring - presisering av utlendingsforskriften § 1-1 om luftfart

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår en presisering i utlendingsforskriften § 1-1 om arbeidstakere i internasjonal luftfart, se vedlagte høringsnotat. Bakgrunnen for forslaget er at det eksisterer motstrid mellom reglene om grensepassering i grenseforordningen i Schengenregelverket og utlendingsforskriftens krav til hvem som trenger oppholdstillatelse for å arbeide på norske fly i internasjonal trafikk. Det er nødvendig å rydde denne uklarheten av veien, slik at det klart framgår at Norge følger sine internasjonale forpliktelser. Denne høringen gjelder utelukkende presiseringen av reglene for grensepassering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.05.2016

Vår ref.: 15/1888

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår en presisering i utlendingsforskriften § 1-1 om arbeidstakere i internasjonal luftfart, se vedlagte høringsnotat.

Bakgrunnen for forslaget er at det eksisterer motstrid mellom reglene om grensepassering i grenseforordningen i Schengenregelverket og utlendingsforskriftens krav til hvem som trenger oppholdstillatelse for å arbeide på norske fly i internasjonal trafikk. Det er nødvendig å rydde denne uklarheten av veien, slik at det klart framgår at Norge følger sine internasjonale forpliktelser. Denne høringen gjelder utelukkende presiseringen av reglene for grensepassering. Se vedlagte høringsnotat og vurdering fra Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Departementet ser behov for raskt å få presisert at retten til innreise og opphold etter grenseforordningen også omfatter utenlandsk personell som arbeider på norske fly. Det forholdet at Norwegian Air Shuttel ASA har varslet et mulig søksmål for å få avklart rettstilstanden tilsier også en rask klargjøring. Høringsfristen er derfor satt til 7 uker. Vi ber høringsinstansene levere sine svar elektorinisk under «Send inn høringssvar» nedenfor innen mandag 2. mai 2016.

Høringen henger sammen med Samferdselsdepartementets høring av forhold som globalisering og økt konkurranse i sivil luftfart medfører. Samferdselsdepartementets høring er mer omfattende enn denne og vil ha tre måneders høringsfrist.

Regjeringen er opptatt av rammevilkårene for ansatte i internasjonal luftfart. Vi ber høringsinstanser som ønsker å fremme forslag og gi tilbakemeldinger om rammevilkårene i bransjen, gjøre det i Samferdselsdepartementets høring. 

Med hilsen                                                                        

Rune Solberg (e.f.)

ekspedisjonssjef                                                             Solveig Lie

                                                                                          avdelingsdirektør

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Direktoratet for arbeidstilsynet

Forbrukerrådet

Konkurransetilsynet

Luftfartstilsynet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Næringslivets hovedorganisasjon

NHO Luftfart

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge

Unio

Akademikerne

Parat

Norsk flygerforbund

Norske SAS-flygeres forening

Norsk kabinforening,

Norsk Flyoperatør forbund

Norsk Flytekniker Organisasjon

Norges Luftsportforbund,

Norwegian Air Shuttle ASA

SAS Norge

Widerøe's Flyveselskap

Avinor AS

Notodden Lufthavn AS

Rygge Sivile Lufthavn AS

Torp Sandefjord Lufthavn AS

Skien Lufthavn AS

Stord Lufthavn AS