Høring - presisering av utlendingsforskriften § 1-1 om luftfart

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår en presisering i utlendingsforskriften § 1-1 om arbeidstakere i internasjonal luftfart, se vedlagte høringsnotat. Bakgrunnen for forslaget er at det eksisterer motstrid mellom reglene om grensepassering i grenseforordningen i Schengenregelverket og utlendingsforskriftens krav til hvem som trenger oppholdstillatelse for å arbeide på norske fly i internasjonal trafikk. Det er nødvendig å rydde denne uklarheten av veien, slik at det klart framgår at Norge følger sine internasjonale forpliktelser. Denne høringen gjelder utelukkende presiseringen av reglene for grensepassering.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 02.05.2016