Høring - rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.02.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser iht liste

 

 


       
Deres ref                                                   Vår ref                               Dato
                                                               07/5535 FM AG                   12.12.2008


 

Høring - rapport om konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter


Vedlagt følger en rapport om ”Konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter” som Kredittilsynet har utarbeidet på oppdrag fra Finansdepartementet.

Rapporten er delt inn i følgende hoveddeler:

  • Det norske sparemarkedet
  • Fakta om norskregistrerte verdipapirfond og en sammenlikning med verdipapirfondsmarkedet i andre land
  • Verdipapirfond og konkurransen med andre spareprodukter
  • Konklusjoner og forslag til tiltak

Kredittilsynet vurderer i kapittel 6 i utredningen ulike tiltak for å bedre konkurransen og effektiviteten i markedet for verdipapirfond og andre spareprodukter. Det er Kredittilsynets inntrykk at investeringsrådgivere i noen tilfeller har styrt spareatferden vekk fra spareprodukter og investeringer som er i kundens interesse for å maksimere betalingen fra produsentene av produktene. Blant de tiltak som vurderes er et forbud mot å betegne seg som ”rådgiver” og eventuelt et påbud om å bruke tittelen ”selger” når distributøren av spareprodukter mottar godtgjørelse fra produsentene av produktene. Kredittilsynet viser til at dette vil gi kunden informasjon om det faktiske forholdet mellom produsenten og distributøren av spareproduktene.

Kredittilsynet vurderer videre at det kan være grunnlag for endringer i forskrift om differensiert forvaltningsgodtgjørelse, bl.a for å redusere antall verdipapirfond med like investeringsmandater, men ulik forvaltningsgodtgjørelse, dvs. "skyggefond". For nærmere omtale av Kredittilsynets forslag til regulering vises til utredningen kapittel 6.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 27. februar 2009. Det bes om at høringsmerknader også oversendes til postmottak@fin.dep.no

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                         Per Øystein Eikrem
                                                                                         avdelingsdirektør

Vedlegg

Kopi: Kredittilsynet


 

HØRINGSINSTANSER


Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

 

Til toppen