Høring - rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kunder å bytte bank

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppen som besto av representanter fra Kredittilsynet, Finansnæringenes Hovedorganisasjon, Forbrukerrådet, Sparebankforeningen, Norges Bank og Konkurransetilsynet. Arbeidsgruppen har kommet fram til at et tiltak som gir kunden rett til å beholde kontonummeret ved bytte av bank ikke vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.09.2007

Vår ref.: 06/4711 FM AG

Høring - rapport om tiltak som skal gjøre det enklere for kunder å bytte bank


Finansdepartementet sender med dette rapporten: ”Tiltak og ordninger som kan gi reduserte ulemper for kundene ved bytte av bankforbindelse – bankkontonummer portabilitet”. Finansdepartementet mottok rapporten fra Kredittilsynet 19. juni 2006.

Bakgrunn

I brev 22. desember 2006 ba Finansdepartementet Kredittilsynet nedsette en arbeidsgruppe1)  for å vurdere tiltak og ordninger som kan gjøre det enklere for kunder å bytte bankforbindelse. Et viktig spørsmål som gruppen skulle vurdere var muligheten til å beholde bankkontonummer ved bytte av bank. I tillegg skulle arbeidsgruppen gi en vurdering av andre mulige tiltak for å øke konkurransen i bankmarkedet (gjøre det lettere å bytte bankforbindelse).

Kort om rapporten

Arbeidsgruppen anbefaler at det ikke innføres kontonummerportabilitet (rett til å beholde kontonummer ved bytte av bank), fordi de samfunnsøkonomiske gevinstene ikke vil være store nok i forhold til kostnadene. Arbeidsgruppen foreslår heller ingen andre myndighetstiltak for å forenkle bankbytte.

I rapporten kapittel 6 vises det til at EU-kommisjonen i tilknytning til ”EU Retail Banking Sector Inquiry” har oppfordret banknæringen til å iverksette tiltak som skal gjøre det lettere for kunder å bytte bank. Banknæringen i Norge har gjennom Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen startet et arbeid for å utvikle slike anbefalinger, jf nærmere omtale i rapporten kapittel 6.3. Arbeidsgruppen anbefaler at behovet for myndighetsregulering på nytt vurderes når bransjens egne tiltak har fått virke en tid. Etter planen skal bransjens anbefalinger gjelde fra 2008.

Finansdepartementet mener at spørsmålet om innføring av bankkontonummerportabilitet er en viktig sak, og ber om høringsinstansenes merknader til rapporten innen 20. september 2007. Det bes om at merknader også sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no

Med hilsen


Jan Bjørland   e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Vedlegg: Arbeidsgruppens rapport

 

_________________________________

1) Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Kredittilsynet, Norges Bank, Konkurransetilsynet, Forbrukerrådet, Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser (DSKP)
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Røde Kors
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Siviløkonomene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet
 

Til toppen