Høring - rederibeskattede selskapers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2014

Vår ref.: 12/1521 SL KSTE/KR

Høring - rederibeskattede selskapers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattelovforskriften § 8-13-1 bokstav f.

Rederiers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser er regulert i skipsarbeidsloven. Bakgrunnen er gjennomføringen av rederiers forpliktelser etter ILOs Maritime Labour Convention 2006. Bestemmelsene ble vedtatt 21. juni 2013 og trådte i kraft 20. august 2013. I samsvar med dette fastsatte departementet endringer i skattelovforskriften § 8-13-1, slik at solidaransvaret ble tillatt innenfor rederiskatteordningen. Endringene trådte i kraft 20. august 2013.

Solidaransvaret innebærer at rederier er ansvarlig på linje med arbeidsgivere for utbetaling av blant annet lønn og feriepenger. Ansvaret gjelder uavhengig hva slags virksomhet de ansatte mv. er tilknyttet og uavhengig hva slags skip de er om bord på.

Departementet notifiserte endringene til ESA i brev 6. september 2013 og ESA har i brev 7. november 2013 gitt foreløpig tilbakemelding om at endringene i rederiskatteordningen er i strid med EØS-avtalens regelverk om statsstøtte til sjøtransportsektoren.

Departementet foreslår derfor at ansvaret begrenses slik at rederibeskattede selskaper bare kan ha solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser for ansatte mv. som er engasjert i tillatt virksomhet og som er om bord på tillatte fartøyer innenfor rederiskatteordningen.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 14. januar 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                              Kaja Stephensen
                                                              seniorrådgiver

Vedlegg

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Fraktfartøyenes Rederiforening

Maritimt forum

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattedirektoratet

 

Til toppen