Høring - rederibeskattede selskapers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2013

Vår ref.: 12/1521 SL KSTE/KR

Høring - rederibeskattede selskapers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skattelovforskriften § 8-13-1.

Skipsarbeidslovutvalget (NOU 2012:18 Rett om bord) har foreslått å regulere rederiers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser i ny skipsarbeidslov. Solidaransvaret innebærer at rederier er ansvarlig på like linje med arbeidsgivere for utbetaling av blant annet lønn og feriepenger. Ansvaret gjelder uansett hva slags virksomhet arbeidstakerne er tilknyttet og kan dermed omfatte virksomhet som ikke er tillatt innenfor rederiskatteordningen.

Forslaget innebærer at rederibeskattede selskaper kan ha solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser, som foreslått av Skipsarbeidslovutvalget, selv om ansvaret gjelder for ansatte som er engasjert i virksomhet som ikke er tillatt innenfor rederiskatteordningen.

Den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Høringsfristen er 19. juni 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Kaja Stephensen
                                                           seniorrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Postboks 8019 Dep

0030 OSLO

Fiskeri- og kystdepartementet

Postboks 8118 Dep

0032 OSLO

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Postboks 8004 Dep

0030 OSLO

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Landsorganisasjonen i Norge

Youngsg. 11

0181 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Fraktfartøyenes Rederiforening

Postboks 2020 Nordnes

5817 BERGEN

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

 0303 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Maritimt forum

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Til toppen