Høring - Reorganiseringen av skatteetaten - tilpasning for ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard

Resultat: Forskrift 4. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2 og § 5-3.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.08.2007

Resultat: Forskrift 4. desember 2007 med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2 og § 5-3.

Vår ref.: 07/1211 SL KI/KR

Høring - Reorganiseringen av skatteetaten - tilpasning for ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard

 

Som følge av reorganiseringen av skatteetaten må det gjøres endringer i ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard. Finansdepartementet foreslår i vedlagte høringsnotat at dagens likningskontor i Longyearbyen opprettholdes som en kontorenhet innen Skattekontoret Nord-Norge, og at det opprettes en egen skatteklagenemnd for Svalbard som erstatter dagens lignings- og overligningsnemnd. Videre foreslås det at skattekontoret blir skatteoppkrever for Svalbard.

Fristen for eventuelle merknader til høringsnotatet er 16. august 2007.

Listen over høringsinstanser er vedlagt. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans forelegger høringsnotatet for berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen

Unni Raadim  e.f.
fung. avdelingsdirektør

                                                             Kyrre Isaksen
                                                             førstekonsulent

Vedlegg


1. Innledning

Som følge av den pågående reorganiseringen av skatteetaten må det gjøres endringer i ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard. Departementet foreslår at dagens likningskontor i Longyearbyen opprettholdes som en kontorenhet innen Skattekontoret Nord-Norge, som skal forestå utligningen av skatt til Svalbard. Departementet foreslår også at det opprettes en egen skatteklagenemnd for Svalbard som erstatter dagens lignings- og overligningsnemnd. Videre foreslås det at skattekontoret skal være skatteoppkrever for Svalbard. I høringsnotatet er det tatt inn forslag til lov- og forskriftsendringer.

2. Dagens regler om ligningsforvaltningen og skatteinnkreving for Svalbard

Reglene om ligningsforvaltningen på Svalbard er regulert i svalbardskatteloven (lov 29. november 1996 nr. 68) kapittel 4. Organiseringen av lignings- og innkrevingsmyndighetene er regulert i forskrift 12. desember 1997 nr. 1296 om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard § 1, jf. lovens § 4-2. Gjennomføringen av ligning og lønnstrekk følger som hovedregel bestemmelsene i ligningsloven, men det er gjort enkelte unntak i svalbardskatteloven.

Det er et eget likningskontor for Svalbard lokalisert i Longyearbyen, som utligner skatt til Svalbard, jf. svalbardskatteloven § 4-2 og forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard § 1 første ledd. Svalbard har også egen ligningsnemnd og overligningsnemnd. Ligningsnemnda for Svalbard består av tre personer med varamedlemmer, som alle velges av Longyearbyen lokalstyre. Overligningsnemnda for Svalbard består av en leder med varaleder som velges av fylkestinget i Troms og to personer som velges av lokalstyret, jf. forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard § 1 annet ledd.

Funksjonene som fylkesskattekontor og fylkesskattenemnd utøves av Troms fylkesskattekontor og Troms fylkesskattenemnd. Skattedirektoratet og Riksskattenemnda er øverste organer i ligningsforvaltningen for Svalbard, jf. forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard § 1 tredje og fjerde ledd. Det er samme regler for å påklage ligningsavgjørelser til ligningsnemnd mv. på Svalbard som på fastlandet.

Svalbardskatteloven kapittel 5 har regler om betaling og innkreving av skatt. Skattefogden i Troms utøver funksjonen som skatteoppkrever, jf. svalbardskatteloven § 5-3 og forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard § 2.

3. Bakgrunnen for forslaget til lov- og forskriftsendringer: Reorganiseringen av skatteetaten

Ligningsforvaltningen for fastlandet og den statlige skatteinnkrevingen er omfattet av den pågående reorganiseringen av skatteetaten. Etter reorganiseringen vil skatteetaten ha to forvaltningsnivåer: Skattedirektoratet og et regionalt nivå. Det regionale nivå organiseres slik at hver region omfatter flere av dagens fylker. Hver enkelt region får ett organ, skattekontoret, som erstatter dagens likningskontor, fylkesskattekontor og skattefogdkontor. Hver regions skattekontor vil utgjøre én formell forvaltningsenhet. Skattekontoret vil bestå av mange kontorenheter innen regionen, og utad vil disse kontorenhetene fremstå som en del av skattekontoret. Hver slik kontorenhet skal ha en førstelinjetjeneste som skal betjene alle typer henvendelser, ta imot alle typer oppgaver, klager, søknader med mer på alle skatteetatens områder. De skatte- og avgiftspliktige skal således kunne henvende seg til hvilken som helst kontorenhet. Skattekontoret skal primært behandle saker fra egen region, men Skattedirektoratet skal ha myndighet til å organisere oppgaver på tvers av regionene.

På ligningsområdet blir det ny klage- og nemndsstruktur. Reorganiseringen innebærer at skattekontorene gis en generell adgang til å omgjøre egne avgjørelser som er truffet under ordinær ligning og forhåndsligning. Dette innebærer at skattyter skal rette klage over ligningen til skattekontoret. Hvis skattekontoret ikke tar klagen til følge, vil skattyter ha generell klageadgang til en folkevalgt nemnd på regionalt nivå: Skatteklagenemnda. Det vil innføres bestemte krav til nemndsmedlemmenes kompetanse.

Det vil også være en begrenset adgang for skatteetaten til å bringe de regionale skatteklagenemndenes avgjørelser inn for overprøving av en landsdekkende nemnd: Riksskattenemnda. Både skatteklagenemndene og Riksskattenemnda vil ha samme uavhengige stilling som dagens nemnder.

Den nye organiseringen av Skatteetaten er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2006-2007) for Finansdepartementet kapittel 2.5 og Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) kapittel 3.

4. Forslag til tilpasninger for ligningsforvaltningen og skatteinnkrevingen for Svalbard

4.1 Utgangspunkt

I Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) heter det på side 16:

”Ligningsmyndighetene for Svalbard skal fortsatt forestå all utligning av skatt til Svalbard, jf. lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard. Da ligningsbehandlingen for Svalbard i betydelig grad er regulert gjennom henvisninger til ligningsloven, vil omorganiseringen også berøre ligningsforvaltningen der. […] Regjeringen vil fremme disse endringsforslagene senere.”

I forarbeidene til svalbardskatteloven av 1996 ble det lagt opp til stor grad av samsvar med skattereglene på fastlandet, og at gjennomføringen av ligningen i betydelig grad skulle reguleres gjennom henvisninger til ligningsloven. På denne bakgrunn anså man det som naturlig at også organiseringen av ligningsforvaltningen for Svalbard tok utgangspunkt i strukturen i ligningsforvaltningen for fastlandet. Det ble bl.a. uttalt at ”[h]øy grad av overensstemmelse mellom reglene om ligningsforvaltning på Svalbard og fastlandet bidrar til å gjøre regelverket totalt sett mer oversiktlig.”

Departementet legger til grunn at disse forutsetningene fortsatt har gyldighet. Ligningsmyndighetene og innkrevingsfunksjonen for Svalbard bør derfor tilpasses skatteetatens struktur for øvrig, slik denne blir etter reorganiseringen, men med visse unntak på grunn av spesielle forhold som gjør seg gjeldende på Svalbard. Det foreslås derfor at ligningsloven kapittel 2 om ligningsmyndighetene skal gjelde tilsvarende for Svalbard med mindre annet er særskilt bestemt eller følger av loven. Det vises til forslag til ny § 4-2 i svalbardskatteloven.

4.2 Ligningsmyndighetene i første instans

Departementet foreslår at ligningsmyndighetene for Svalbard fortsatt skal ha kontor i Longyearbyen. Den mest hensiktsmessige tilpasningen til den nye organiseringen av skatteetaten vil etter departementets oppfatning være at dagens ligningskontor for Svalbard videreføres som en kontorenhet innen skattekontor Nord-Norge, og organisatorisk er underlagt regionlederen der. Kontorenheten skal fortsatt utligne skatt og trygdeavgift til Svalbard og gjennomføre lønnstrekk. Det vises til forslag til forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard § 1 første ledd om at skattekontoret skal ha en kontorenhet lokalisert på Svalbard.

Likningskontoret på Svalbard er i dag bemannet med tre personer. I forarbeidene til svalbardskatteloven av 1996 ble det pekt på at kontoret vil ha liten kontakt med fagmiljøet på fastlandet, samtidig som den beskjedne bemanningen ikke gir muligheter for fremvekst av et eget fagmiljø. Mulighetene for faglig oppdatering gjennom kurs og andre opplæringstiltak vil også være begrenset. Ved å gjøre ligningsmyndighetene på Svalbard til en kontorenhet innen skattekontor Nord-Norge vil kontoret på Svalbard få en nærmere tilknytning til et fagmiljø på fastlandet, noe som vil kunne avhjelpe de nevnte svakheter ved dagens system.

Ved at dagens likningskontor for Svalbard videreføres som en egen kontorenhet innen Skattekontor Nord-Norge, vil dette skattekontoret kunne bistå kontorenheten på Svalbard med utførelsen av de oppgaver fylkesskattekontoret i Troms til nå har tatt seg av. Dette vil særlig være bistand med oppgaver av kontrollteknisk eller administrativ art.

4.3 Ny klage- og nemndstruktur

Departementet foreslår at det fortsatt skal være en egen klagenemnd for Svalbard, men at klage- og nemdsstrukturen som følger av reorganiseringen av skatteetaten også gjennomføres for Svalbard.

Dette innebærer at skattekontoret får en generell adgang til å omgjøre egne avgjørelser, jfr. ligningsloven § 9-5 nr. 1. Det er for fastlandet forutsatt at slike saker skal behandles av nye saksbehandlere ved skattekontoret, slik at det blir en reell klagebehandling. Dette bør også gjelde for Svalbard. Departementet foreslår derfor at klagesaker for Svalbard i enkelte tilfeller kan bli behandlet av andre saksbehandlere ved skattekontoret enn de som er ved kontorenheten på Svalbard.

Den nye klage- og nemndstrukturen vil videre innebære at dagens ligningsnemnd og overligningsnemnd faller bort og blir erstattet av en egen skatteklagenemnd for Svalbard. Departementet foreslår at nemnda for Svalbard, i likhet med dagens nemnder, skal bestå av tre medlemmer med varamedlemmer og at de, som medlemmene av dagens ligningsnemnd, utnevnes av lokalstyret i Longyearbyen.

Nemndsordningen skal ivareta skattyters rettssikkerhet og det er viktig at medlemmene har gode forutsetninger for å sikre materielt riktige avgjørelser. Som en del av den nye klage- og nemndstrukturen i skatteetaten er det derfor vedtatt at departementet i forskrift kan stille bestemte krav til nemndsmedlemmenes kompetanse. Departementet foreslår at det også skal stilles bestemte krav til medlemmene av skatteklagenemnda for Svalbard. Det foreslås, som for fastlandet, at to tredjedeler av nemndsmedlemmene skal ha utdannelse innen regnskap, økonomi eller jus, samt yrkeserfaring på disse områdene. For fastlandet er det også lagt til grunn at nemndas leder skal oppfylle kravene i domstolloven § 54 annet ledd til å være tingrettsdommer. Departementet anser det ikke som hensiktsmessig å stille et slikt kompetansekrav for lederen av nemnda for Svalbard.

Departementet foreslår at skatteklagenemnda for Svalbard skal fatte sine avgjørelser skriftlig eller i fulltallig møte, enten ved faste medlemmer eller varamedlemmer. Dette vil være en endring i forhold til i dag, hvor nemndene for Svalbard treffer avgjørelse i møte hvor minst halvparten av nemnda deltar, og hvor formannens stemme gjør utslaget i tilfelle av stemmelikhet. Forslaget er i samsvar med hovedregelen for nemndsavgjørelser på fastlandet, jf ligningsloven § 3-10 nr. 1. For nemnda for Svalbard er det ikke aktuelt med utvidelse til fem nemndsmedlemmer, og ligningsloven § 3-10 nr. 2 vil derfor ikke gjelde.

Det vises til forslaget til forskrift om ligningsmyndigheter og skattoppkrever for Svalbard § 1 annet ledd.

4.4 Overordnede ligningsmyndigheter

Departementet foreslår at Skattedirektoratet og Riksskattenemnda fortsatt skal være øverste organer i ligningsforvaltningen for Svalbard, og med den kompetanse som følger av ligningsloven.

4.5 Gjennomføring av ligning og lønnstrekk

Som i dag, foreslås det at ligningsloven kapittel 3 til 12 skal gjelde ved gjennomføringen av ligning mv. med mindre annet er særskilt bestemt eller følger av loven

4.6 Skatteoppkrever for Svalbard

I tråd med den nye organiseringen av skatteetaten foreslår departementet at Skattekontor Nord-Norge overtar oppgaven som skatteoppkrever som i dag er lagt til skattefogden i Troms. Se forslag til forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard og organiseringen av ligningsforvaltningen og skatteoppkrevingen § 2. I forskriften er oppgaven lagt til skattekontoret, men det er en forutsetning at dette organiseres slik at oppgaven utøves av Skattekontoret Nord-Norge. De skattepliktige vil likevel kunne henvende seg til ethvert av skatteetatens kontorenheter.

5. Økonomiske konsekvenser

Forslaget antas ikke å ha økonomiske konsekvenser av betydning.

6. Merknader til de enkelte bestemmelser i lovforslaget

Til § 4-2 Ligningsmyndigheter
Første ledd slår fast at ligningsloven kapittel 2 gjelder tilsvarende for Svalbard med mindre annet er særskilt bestemt eller følger av svalbardskatteloven. Ligningsmyndighetene på Svalbard tilpasses dermed skatteetatens struktur for øvrig, men med mulighet for å gjøre unntak på grunn av spesielle forhold som gjør seg gjeldende på Svalbard.
 
Annet ledd gir departementet hjemmel til å fastsette nærmere regler om organiseringen av ligningsforvaltningen for Svalbard, herunder gi forskrift om oppnevning, sammensetning og organisering av en særskilt skatteklagenemnd. Se forslaget til forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard § 1.

Til § 4-3 Gjennomføring av ligning og lønnstrekk
Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, bortsett fra at ligningsloven § 8-6 om stedet for ligning ikke lenger skal være unntatt fra anvendelse. Ligningsloven § 8-6 er endret i forbindelse med reorganiseringen av skatteetaten, og bestemmer etter endringen at ”[l]igningen foretas ved det skattekontoret som departementet bestemmer. Denne myndigheten er delegert til Skattedirektoratet. Det er imidlertid en klar forutsetning at direktoratet organiserer oppgavene slik at kontorenheten på Svalbard fortsatt skal forestå utligningen av skatt og trygdeavgift til Svalbard og gjennomføre lønnstrekk. Det bør likevel være samme adgang som i dag til å overføre saker til enheten som skal erstatte Sentralskattekontoret for storbedrifter.

Til § 4-4 Selvangivelsesplikt
Henvisningene til ”ligningskontoret” er i tråd med reorganiseringen av skatteetaten endret til ”skattekontoret”. Det betyr at selvangivelse kan leveres hvilket som helst av skatteetatens kontorenheter.

Til § 4-5 Kontrollopplysninger og ligningsoppgaver fra tredjemann
Henvisningene til ”likningskontoret” og ”skatteoppkreveren for Svalbard” er i tråd med reorganiseringen av skatteetaten endret til ”skattekontoret”. Det innebærer at oppgavene kan leveres hvilket som helst av skatteetatens kontorenheter.

Til § 4-6 Kontroll m.v. av lønnstrekk
Henvisningene til ”likningskontoret” er som følge av reorganiseringen av skatteetaten endret til ”skattekontoret”, men det forutsettes at dette skal gjøres av kontorenheten på Svalbard.

Til § 4-7 Endring av ligning og lønnstrekk
Første ledd om at klage etter ligningsloven §§ 9-2 og 9-3 leveres likningskontoret for Svalbard foreslås opphevet. Klage kan dermed leveres ethvert skattekontor, jf. ligningsloven § 9-2 nr. 3 slik den lyder etter lovendring 15. desember 2006 nr. 77.

Til § 5-1 Skatt fastsatt ved ligning
Annet ledd første punktum foreslås opphevet. Her heter det at de funksjoner som etter skattebetalingsloven tilligger fylkesskattesjefen eller likningssjefen for kommunen skal tilligge likningssjefen ved likningskontoret for Svalbard. Funksjonene til fylkeskattesjefen og likningssjefen vil i forbindelse med reorganiseringen av skatteetaten bli lagt til skattekontoret.

Til § 5-3 Skatteoppkrever
”Kongen” foreslås endret til ”Departementet”.  Se for øvrig forslaget til forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard § 2 og punkt 4.6.

7. Forslag til endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

I lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard gjøres følgende endringer:

§ 4-2 skal lyde:
§4-2. Ligningsmyndigheter
       Ligningsloven kapittel 2 gjelder tilsvarende med mindre annet er særskilt bestemt eller følger av denne lov.
       Departementet kan fastsette nærmere regler om organiseringen av ligningsforvaltningen for Svalbard, herunder gi forskrift om oppnevning, sammensetning og organisering av en særskilt skatteklagenemnd.

 § 4-3 første ledd skal lyde:
       Ved gjennomføring av ligning mv. gjelder ligningsloven kapittel 3 til 12 med mindre annet er særskilt bestemt eller følger av denne lov. I ligningsloven unntas fra anvendelse kapittel 5 om regnskapsplikt og § 8-5 om særskilt avgjørelsesmyndighet.

§ 4-4 første og annet ledd skal lyde:
       Selvangivelse skal leveres av personer og selskaper som er skattepliktige til Svalbard for formue eller inntekt som nevnt i § 3-1. Skattekontoret kan pålegge andre å levere selvangivelse.
       Selvangivelse med vedlegg leveres til skattekontoret innen utgangen av februar året etter inntektsåret. For den som skattekontoret pålegger å levere selvangivelse kan en senere frist fastsettes.

§ 4-5 første ledd skal lyde:
§ 4-5. Kontrollopplysninger og ligningsoppgaver fra tredjemann
       Lønnsoppgave leveres til skattekontoret innen utgangen av januar året etter inntektsåret. Andre kontrollopplysninger og ligningsoppgaver som nevnt i ligningsloven kapittel 6 leveres til skattekontoret innen utgangen av februar året etter inntektsåret.

§ 4-6 første og annet ledd skal lyde:
     Skattekontoret foretar kontroll av fastsatt lønnstrekk og beregner pensjonsgivende inntekt for kalenderåret. Fastsettelsen skjer etter skattekontorets skjønn når fristen for levering av lønnsoppgave er oversittet.
      Skattekontoret kan fravike opplysningene i lønnsoppgaven når det er grunn til å anta at de er uriktige. Før opplysningene fravikes, skal arbeidsgiver og arbeidstaker gis en passende frist for uttalelse.

§ 4-7 første ledd oppheves

§ 5-1 skal lyde:
§ 5-1. Skatt fastsatt ved ligning
       Skattebetalingsloven får med unntak av kapittel II, §§ 3, 39 til 40 og 41 til 45 tilsvarende anvendelse for betaling og innkreving av skatt fastsatt etter § 3-1.
       De funksjoner som etter skattebetalingsloven tilligger skatteoppkreveren i kommunen skal tilligge skatteoppkreveren for Svalbard.

§ 5-3 skal lyde:
§ 5-3. Skatteoppkrever
       Departementet bestemmer hvilke organer som skal være skatteoppkrever for Svalbard, og kan fastsette nærmere regler om organiseringen av skatteoppkrevingen.

8. Forslag til forskrift om ligningsmyndigheter og skatteoppkrever for Svalbard

Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard § 4-2 og § 5-3.

§ 1. Ligningsmyndigheter for Svalbard
(1) Skattekontoret skal ha en kontorenhet lokalisert på Svalbard.

(2) Det skal være en egen skatteklagenemnd for Svalbard. Skatteklagenemnda for Svalbard består av tre personer med varamedlemmer som velges av lokalstyret i Longyearbyen. To tredjedeler av nemndsmedlemmene skal ha utdannelse innen regnskap, økonomi eller jus, samt yrkeserfaring på disse områdene. Skatteklagenemnda treffer avgjørelse skriftlig eller i fulltallig møte.

§ 2. Skatteoppkrever for Svalbard
Skattekontoret skal være skatteoppkrever for Svalbard.

 

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Ligningsutvalget C. Sundts g. 15 5004 BERGEN
Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN
Kings Bay AS 9173 NY-ÅLESUND
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret 9296 TROMSØ
Næringslivets Hovedorganisasjon Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS Postboks 613 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard likningskontor Postboks 413 9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Reiselivsråd Postboks 232 9171 LONGYEARBYEN
Sysselmannen på Svalbard Postboks 633 9171 LONGYEARBYEN
Trust Arktikugol  9178 BARENTSBURG
Universitetssenteret på Svalbard AS Postboks 156 9171 LONGEYEARBYEN

Til toppen