Høring - skattemessig fradrag for avsetninger i forsikringsselskaper - konsekvenser av Solvens II

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om skattemessig fradrag for forsikringstekniske avsetninger.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.07.2015

Vår ref.: 15/1709 SL HWH/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om skattemessig fradrag for forsikringstekniske avsetninger.

I dag gis det i stor grad fradrag for forsikringsselskapenes avsetninger til å dekke eller sikre forpliktelser overfor de forsikrede. Fradragsretten følger av spesialbestemmelsen i skatteloven § 8-5, som knytter fradragsretten til «nødvendige avsetninger».

Solvens II-regelverket, som skal gjennomføres i norsk rett innen 1. januar 2016, innebærer nye krav til forsikringsselskapenes kapital og avsetninger mv. I høringsnotatet foreslås det at koblingen til forsikringstekniske avsetninger styrkes ved at bestemmelsen i skatteloven endres slik at det fremgår uttrykkelig at fradraget kun gjelder påkrevde avsetninger etter de til enhver tid gjeldende forsikringsrettslige bestemmelser.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er torsdag 2. juli 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                          Hallvard Wiesener Haga
                                                                          seniorskattejurist

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Havtrygd Gjensidige Forsikring

Konkurransetilsynet

Maritimt Forum

Norske Pensjonskassers Forening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Til toppen