Høring - Skattlegging av kollektive livrenter som er opprettet etter inntektsåret 2006 mv.

Resultat: Forskrift 18. desember 2009 om endring av forskrift av 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt § 5-41 første ledd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2009

Vår ref.: 08/3850 SL VS/KR

Høring - Skattlegging av kollektive livrenter som er opprettet etter inntektsåret 2006 mv. 

 

Finansdepartementet foreslår endringer i bestemmelsene om livrenter i § 5-41 i forskrift  19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring av mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14. 

Forslaget er en oppfølgning av de endringene i skattleggingen av kollektive livrenter i arbeidsforhold og skattefavoriserte individuelle pensjonsavtaler som ble vedtatt i forbindelse med budsjettet for 2007. I forslaget presiseres det at utbetalinger fra kollektive livrenter som er opprettet etter inntektsåret 2006, bare skal skattlegges som alminnelig inntekt og ikke som personinntekt. Forslaget inneholder også bestemmelser som presiserer en tilsvarende skattlegging av utbetalinger fra individuelle livrenteavtaler som er tegnet som følge av at fradragsretten for innbetalinger til individuelle pensjonsavtaler etter skatteloven (IPA) og fortsettelsesforsikringer etter lov om foretakspensjon er opphevet.

Finansdepartementet sender med dette forslaget på høring. Høringsnotatet kan hentes på Finansdepartementets hjemmeside, www.regjeringen.no/fin. Eventuelt kan man få det tilsendt ved å henvende seg til postmottak@fin.dep.no eller på telefon 22 24 44 31.

Høringslisten er vedlagt. Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstansvurderer oversendelse av høringsbrevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv. og eventuelt andre interessenter.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslaget innen 31. mars 2009. Det bes om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jørgen Winsnes  e.f.
lovrådgiver

                                                                   Vibeke Skou
                                                                   lovrådgiver

Vedlegg 

Høringsinstansene

 

Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Den Norske Aktuarforening v/Sissel Rødevand Finansnæringens Hovedorganisasjon Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsgt. 11 0181 OSLO
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Samarbeidsrådet for frie yrker v/Den norske Advokatforening Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

Til toppen