Høring - soliditetsregler for finansielle grupper

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets forslag til nye regler om konsoliderte soliditetskrav for finansielle grupper.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.08.2015

Vår ref.: 15/1853 FMA MAO/MAV

EUs nye soliditetsregelverk for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, det såkalte CRR/CRD IV-regelverket, ble gjennomført i Norge ved nye lovregler om kapitalkrav i 2013 og nærmere forskriftsregler i 2014. EUs nye soliditetsregelverk for forsikrings­foretak, Solvens II-regelverket, gjennomføres i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven), og det legges opp til utfyllende regler i forskrift, jf. Finansdepartementets høringsbrev 19. desember 2014 om utkast til forskrift om gjennomføring av Solvens II. Gjennomføringen av CRR/CRD IV-regelverket og Solvens II-regelverket innebærer vesentlig ulik utforming av soliditetskravene for ulike typer av finansforetak, og begge regelverk inneholder regler om tilsyn og konsoliderte soliditetskrav for finanskonsern og andre finansielle grupper. Det er i tillegg gitt regler om dette i EUs konglomeratdirektiv. Finansielle grupper dannes når et finansforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond eller holdingforetak i finans­konsern har en kapitalinteresse i eller er underlagt felles ledelse med et annet foretak.

Finansielle grupper som omfatter både kredittinstitusjoner og forsikringsforetak kan i prinsippet bli underlagt gruppereglene etter CRR/CRD IV-regelverket, Solvens II-regelverket og konglomeratdirektivet. Tilsynsmyndigheten har imidlertid etter EU-reglene mulighet for å gi unntak når finansielle grupper er underlagt liknende regler i henhold til ulike EU-regelverk.

Finanstilsynet har utarbeidet høringsnotat med utkast til nye regler om konsoliderte soliditetskrav for finansielle grupper, jf. Finanstilsynets brev og høringsnotat 16. april 2015. Finanstilsynets utkast innebærer at reglene for bankgrupper og forsikringsgrupper i forskrift 31. januar 2007 nr. 121 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. (konsolideringsforskriften), tas inn i henholdsvis forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften) og den kommende Solvens II-forskriften, og at det fastsettes en ny forskrift for tverrsektorielle finansielle grupper til erstatning for gjeldende regler for slike i konsolideringsforskriften. Det foreslås i tillegg enkelte justeringer i bestemmelsene om konsolidering i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapir­handel (verdipapirhandelloven).

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 10. august 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                       Per Øystein Eikrem
                                                                       avdelingsdirektør

 

Alle departementene

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

AktuarKonsulenters Forum

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Banklovkommisjonen

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Coop Norge SA

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

Energi Norge

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansmarkedsfondet, Norges Forskningsråd

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes Landsforbund

Høyskolen i Sogn og Fjordane

Initiativ for etisk handel

Knowledge Group

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Association of Electricity Traders (NAET)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Handelshøyskole

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges Takseringsforbund

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Sjøoffisersforbund

Nordic Trustee

Norsk Venture

Norsk Øko-Forum

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo Børs

Oslo Clearing ASA

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Unio

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Verdipapirfondenes Forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet