Høringer

Høring - Standard Audit File Tax (SAF-T) - Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2016

Vår ref.: 14/3203 PF

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til høringsnotat; «Endringer i bokføringsforskriften mv. Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnkapsmateriale». Høringsnotatet er utarbeidet av Skattedirektoratet, på oppdrag fra Finansdepartementet. I høringsnotatet er det vist til departementets vurderinger og oppfatning. Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at departementet på vanlig måte vil ta stilling til forslagene først etter høringsrunden, på bakgrunn av høringsnotatet og høringsinnspillene. 

Departementet foreslår at det i ny § 7-8 i forskrift til bokføringsloven, innføres en plikt til gjengivelse av bokførte opplysninger i standardisert form. Det foreslås at Skattedirektoratet skal fastsette innholdet og formatet ved gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale i standardisert form.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader til forslagene innen 01.10.2106. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven, og vil bli publisert på departementets hjemmesider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.        

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Alle departementene
Agresso
Akademikerne
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Finanstilsynet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
IKT Norge
Konkurransetilsynet
Kommunenes Sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologiorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norsk Øko-forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oracle
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
SAP
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Økokrim
Økonomiforbundet