Høring - styrking av Tolletatens kontroll med vareførsel over grensen

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tolloven og tollforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.08.2016

Vår ref.: 16/203 SL HEG/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tolloven og tollforskriften. Forslaget omfatter endringer i og utvidelser av tollmyndighetenes kontrollhjemler samt nye sanksjonsmuligheter. Endringene skal bidra til en effektiv og målrettet grensekontroll og er blant annet en konsekvens av overføringen av oppgaver fra Tolletaten til Skatteetaten.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 5. august 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Tor Lande  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                            Unni Raadim
                                                                            lovrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bedriftsforbundet

Bilimportørendes Landsforening

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Fraktefartøyenes Rederiforening

Hovedorganisasjonen Virke

Hurtigbåtenes Rederiforbund

IKT-Norge

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Morokulien – Grensetjenesten

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Lastebileier-Forbund

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Havneforening

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokatembetet

Riksrevisjonen

Selgerforbundet - Norges Handelsreisendes Landsforbund

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tolldirektoratet

Transportsentralen A/L

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet