Høring - tiltak for å bedre og stabilisere rettighetsforholdet mellom selveid kapital og grunnfondsbeviseiernes kapital

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.03.2008

Vår ref.: 07/5610 FM GGr

Høring – Tiltak for å bedre og stabilisere rettighetsforholdet mellom selveid kapital og grunnfondsbeviseiernes kapital


1.  Kort om utkastet

Vedlagt følger høringsnotat med utkast til lov og forskriftsendinger vedrørende fordeling av overskudd i selveide og kundeeide finansinstitusjoner som har utstedt grunnfondsbevis. I høringsnotatet foreslås tre tiltak.

Utbyttebrøk

Det ene tiltaket er å endre gjeldende regelverk for hvordan overskuddet skal fordeles mellom selveid eller kundeeid kapital (heretter selveid) og grunnfondsbeviseiere. Forslaget går på dette punkt ut på at gjeldende grunnfondsbevisbrøk erstattes med en utbyttebrøk. Utbyttebrøken innebærer at den overskuddsrett som erverves ved kapitaltilskudd fra en av eiergruppene, beregnes med utgangspunkt i kapitaltilskuddets størrelse, målt i forhold til finansinstitusjonens samlede markedsverdi. Etter gjeldende rett (grunnfondsbevisbrøken) måles kapitalinnskuddet som andel av institusjonens bokførte egenkapital.

Gjeldende rett medfører tilfeldige verdioverføringer mellom grunnfondsbeviseiere og selveid kapital ved egenkapitaltransaksjoner. Den foreslåtte regel vil bety at eierforholdet i institusjonen vil være mer stabilt, og at eierforholdet i større grad reflekterer hvilke tilskudd de ulike eiergruppene faktisk har gjort. 

Ved offentlige emisjoner foreslås at utbytteretten til grunnfondsbevisene fastsettes på emisjonstidspunktet, uavhengig av faktisk emisjonskurs. Emisjonskursen skal da gjenspeile markedsverdien på den overskuddsrett som tilhører de emitterte grunnfondsbevis, og det bør derfor ikke være hensiktsmessig å endre utbyttebrøken på bakgrunn av faktisk emisjonsproveny.

Forslaget om overgang til utbyttebrøk vil bidra til at overskuddet i finansinstitusjonen blir riktigere fordelt mellom grunnfondsbeviseierne og den selveide kapitalen, og til at fordelingen av overskudd blir mer stabil.

Økt adgang til utdeling av gaver

Etter gjeldende rett kan en sparebank dele ut inntil 25 prosent av det overskudd som tilhører den selveide kapital som gaver. På bakgrunn av forslaget om innføring av en utbyttebrøk som vil lede til en riktigere fordeling av overskudd mellom selveid kapital og grunnfondsbeviseierne, foreslås det at finansinstitusjonene gis adgang til å dele ut inntil 35 prosent av det overskudd som skal tilfalle selveid kapital som gaver, likevel begrenset oppad til en andel som innebærer at den selveide kapitalens eierandel i finansinstitusjonen ikke reduseres, jf. ovenfor om forslag til utbyttebrøk.

Forslaget om økt adgang til gaveutdeling vil altså innebære at øvre grense for årlig gavetildeling fra grunnfondsbevisinstitusjonen vil øke med 40 prosent. Tiltaket fører videre til at grunnfondsbeviseierne kan utbetale inntil 35 prosent av sitt årlige overskudd i utbytte uten at utbyttebrøken endres, gitt at tilsvarende andel av den selveide kapitalens overskudd utbetales som gaver.

Adgang til å sette av til et reservefond

Som et tredje tiltak foreslås at finansinstitusjonen gis adgang til å sette av deler av den selveide kapitalen til et fond som ikke skal gi rett til overskudd. Det foreslås at adgangen til å gjøre ytterligere avsetninger til fondet opphører når fondet utgjør 5 prosent av finansinstitusjonens selveide kapital.

Tiltaket vil kunne legge til rette for at også finansinstitusjoner som ikke fullt ut ser seg i stand til å gi en markedsmessig avkastning på all egenkapital, kan utstede grunnfondsbevis til markedsvilkår.

De tre foreslåtte tiltakene er nærmere beskrevet i vedlagte høringsnotat.

2. Høringsfrist

Finansdepartementet ber om merknader til forslaget innen 3. mars 2008. 

Vi vil forøvrig be Sparebankforeningen om å distribuere høringsnotat med utkast til lov og forskriftsendinger til de største gavemottakere fra sparebankene, og oppfordre de til å komme med selvstendige høringsmerknader på utkastet til Finansdepartementet innen høringsfristen.

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Per Ø. Eikrem

avdelingsdirektør


 

Høringsinstanser


Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Alle departementene
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Stavanger
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet