Høring - UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs - nærmere om arbeidet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007

Vår ref.: 200400272 EP IHO/mk

UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs - nærmere om arbeidet


1. Generelt
Vi viser til tidligere brev herfra, senest 16. februar 2006 hvor vi orienterte om det pågående arbeidet i regi av UNCITRAL om en ny konvensjon om transport av gods til sjøs.

Arbeidsgruppens neste møte avholdes i New York 16. til 27. april 2007, se vedlagte foreløpige dagsorden. I all hovedsak skal møtet dreie seg om tredje gangs gjennomlesning av konvensjonsteksten. Dette er det første av de to møtene som er satt av til tredje gangs gjennomlesning. Neste møte igjen planlegges å finne sted i Wien 15. til 25. oktober 2007. Arbeidsgruppens siste møte er planlagt avholdt i New York våren 2008, men det skal vies utarbeidelsen av en rapport til konvensjonen.

Annen gangs gjennomlesning er så å si avsluttet. I den forbindelse har sekretariatet utarbeidet et nytt konvensjonsutkast som basis for tredje gangs gjennomlesning, se vedlegg. Dagsordenen for møtet gir en god oversikt over sakens forhistorie. Planen for de saker som skal diskuteres på møtet, er etter det departementet har fått opplyst, å starte med artikkel 2 (artikkel 1 innholder definisjoner) og å arbeide seg fortløpende gjennom konvensjonsutkastet. Forhåpentligvis kommer man halvveis i teksten i løpet av det forestående møtet slik at den foreløpige tidsplanen ikke sprekker.

Ved gjennomlesning av konvensjonsutkastet kan man særlig merke seg formuleringer som står i hakeparentes. Dette er fortsatt uavklarte problemstillinger som gruppen må ta stilling til. Departementet imøteser eventuelle innspill til konvensjonsutkastet generelt og disse punktene spesielt.

Som det fremgår av den foreløpige dagsordenen punkt 36, kommer det flere arbeids-dokumenter i tiden frem mot møtet. Departementet har likevel valgt å sende ut dette brevet før noen av disse foreligger slik at adressatene kan få best mulig tid til å sette seg inn i det nye utkastet til konvensjonstekst og eventuelt komme med tilbakemeldinger. Vi oppfordrer interesserte til å følge med på arbeidsgruppens hjemmeside (http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/working_groups/3Transport.html) for å få tilgang til dokumentene etter hvert som de legges ut. Ved å sende en e-post til følgende adresse vil dere også kunne få tilsendt dokumentene etter hvert som de legges ut, eventuelt informasjon om at nye dokumenter er lagt ut på UNCITRALs hjemmeside: ingeborg.olebakken@jd.dep.no.

Til orientering nevnes at Justisdepartementets tre tidligere brev om saken finnes på følgende nettadresser:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2004/Horing-UNCITRALs-forslag-til-ny-konvensjon-om-stykkgodstransport.html?id=96612 (brev 26. februar 2004),


http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2005/Horing-UNCITRALs-forslag-til-ny-konvensjon-om-transport-av-gods-til-sjos-nytt-tekstforslag.html?id=97995&showdetailedtableofcontents=true (brev 6. oktober 2005), og


http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2006/Ny-konvensjon-om-transport-av-gods-til-sjos.html?id=98446 (brev 16. februar 2006).

For berørte næringer vil det være mulig å følge forhandlingene som observatør sammen med den norske delegasjonen. Interesserte bes kontakte lovrådgiver Ingeborg B. Holtskog Olebakken (tlf. 22 24 56 92) om dette.

Listen over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger dette brevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 99 eller 22 24 53 61, eller kan finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.

2. Særling om ansvar for forsinkelse
En viktig problemstilling som antas å komme opp under det forestående møtet, er hvorvidt vareeiersiden skal kunne holdes ansvarlig for rent økonomisk tap som transportøren påføres som følge av forsinkelse, se konvensjonsutkastet artikkel 30 første ledd.

Sjøloven har i dag regler om transportørens ansvar for tap som vareeieren påføres som følge av at godset kommer forsinket frem, jf. sjøloven § 278, som fastsetter et uaktsomhetsansvar med omvendt bevisbyrde for transportøren. Tap som følge av forsinkelse kan være av to typer: skade på godset, eller et rent økonomisk tap, for eksempel som følge av at godset faller i verdi. Førstnevnte situasjon faller inn under reglene om ansvar for lasteskader. Det rene forsinkelsesansvaret gjelder således bare økonomisk tap som følge av forsinkelse. Ansvaret er begrenset til 667 SDR pr. kollo eller 2 SDR (1 SDR tilsvarer ca. NOK 10) for hvert kilogram av det godset som er tapt, skadet eller forsinket, jf. sjøloven § 280.

Sjøloven inneholder ikke spesielle regler om forsinkelsesansvar for vareeieren for tap transportøren påføres som følge av forsinkelse. For så vidt gjelder rent økonomisk tap, kan dette for eksempel tenkes der vareeieren ikke utstyrer transportøren med de nødvendige dokumentene for å føre varene inn i bestemmelseslandet, og skipet som følge av dette blir holdt igjen. Et eventuelt erstatningskrav mot vareeieren må i så fall bygge på ulovfestet grunnlag. Men det følger av sjøloven § 290 at senderen bare kan holdes ansvarlig på uaktsomhetsgrunnlag, og at det ikke er noen omvendt bevisbyrde.

Folkerettslig er Norge bundet av de såkalte Haag-Visby-reglene (konvensjon 1924 om konnossementer som endret ved protokollene 1968 og 1979). Disse inneholder ingen uttrykkelige regler om det rene forsinkelsesansvaret for verken transportørsiden eller vareeiersiden. En viss beskyttelse for vareeiersiden ligger imidlertid i artikkel 4 tredje ledd om at vareeiersiden ikke skal være ansvarlig for tap transportøren er påført med mindre det bygger på et uaktsomhetsansvar. Bestemmelsen beskytter med andre ord vareeiersiden mot å bli holdt erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag.

Til orientering nevnes at Hamburg-reglene 1978 inneholder regler om forsinkelsesansvar for transportøren (artikkel 5 første ledd), men ikke for vareeiersiden. På samme måte som i Haag-Visby-reglene beskyttes imidlertid vareeiersiden mot å bli holdt erstatningsansvarlig på objektivt grunnlag (artikkel 12), noe som altså også er inntatt i sjøloven § 290.

I det foreliggende utkastet til ny UNCITRAL-konvensjon legges det opp til et begrenset uaktsomhetsansvar med omvendt bevisbyrde for transportøren for rent økonomisk tap som følge av forsinkelse, se konvensjonsutkastet artikkel 17 første og annet ledd og artikkel 63. Enkelte delegasjoner har anført at det bør være et tilsvarende begrenset ansvar for vareeiersiden, likevel slik at ansvaret ikke skal kombineres med en regel om omvendt bevisbyrde, se konvensjonsutkastet artikkel 30 første ledd, eventuelt at ingen av partene bør ha et ansvar for rent økonomisk tap som følge av forsinkelse. Vareeiersiden er i utkastet allerede beskyttet mot å bli holdt ansvarlig på objektivt grunnlag, jf. artikkel 30 første ledd i.f.

Det er ventet at det vil komme et arbeidsdokument fra UNCITRAL som forhandlingene på dette punktet vil ta utgangspunkt i. Eventuelle synspunkter på dette imøteses med særlig interesse.

Med hilsen


Ingeborg B. Holtskog Olebakken e.f.
lovrådgiver

                                                                Mona Kristensen
                                                              førstesekretær

Adressater:

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Regjeringsadvokaten
Assuranceforeningen Skuld
Braathens Cargo
Cargonet AS
De Sjøkyndiges Forbund
Den Norske Advokatforening
DHL International AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Flyselskapenes Landsforening
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS
Gjensidige NOR Forsikring
Grieg Group
Intersped Internasjonal Spedisjon AS
Leif Höegh & Co
Linjegods AS
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Nor-Cargo ASA
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Statsbaner
Norsk Havneforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landsforening
SAS Cargo
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Sjørettsforeningen
Sjøtrygdgruppen
TakeCargo AS
TNT Norway
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportbedriftenes landsforening
Vesta Forsikring AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA

 

Til toppen