Forsiden

Høring - utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Finansdepartementet sender med dette på høring Finanstilsynets høringsnotat med utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.12.2018

Vår ref.: 18/2538

Finansdepartementet ba i brev 19. juni 2018 Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat med utkast til forskrift om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Finanstilsynet oversendte sitt utkast til departementet 31. august 2018. Dette sendes nå på høring.

Markedet for forbrukslån har vokst kraftig de siste årene, og regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å få markedet til å fungere bedre, se nærmere omtale i kapittel 4 i Finansmarkedsmeldingen 2018. Veksten i markedet for forbrukslån har avtatt noe de siste månedene, men ved utgangen av andre kvartal i 2018 var likevel årsveksten ca. 11 prosent, som er om lag det dobbelte av den samlede gjeldsveksten til husholdningene. Muligheten til å ta opp forbrukslån kan gi økonomisk frihet for den enkelte, men kan også skape problemer for personer med sårbar økonomi.

Forholdet til finansavtaleloven og Justis- og beredskapsdepartementets forslag til ny finansavtalelov, er ikke omtalt av Finanstilsynet i høringsnotatet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 6. desember 2018.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
ØKOKRIM
Økonomiforbundet