Høring - utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Resultat: Prop. 78 L (2010-2011) Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2010

Vår ref.: 09/2355 SL JW/rla

Høring - utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

 

Finansdepartementet sender på høring notat om lovregulering av skattemessig behandling av noen former for grenseoverskridende omorganiseringer, omdanninger og modernisering av fritakshjemmelen i skatteloven § 11-22 og lojalitetsklausulen i skatteloven § 14-90, samt opphevelse av vilkåret om selskaps- og regnskapsrettslig lovlig gjennomføring for at fusjon eller fisjon skal være skattefri.

Vedlagt følger kopi av notatets kapittel 1 Innledning og sammendrag. Høringsnotatet er i sin helhet lagt ut på Finansdepartementets hjemmeside på http://www.regjeringen.no.

Høringsinstanser som ønsker det kan få tilsendt notatet i papirkopi ved henvendelse til Finansdepartementet, Skattelovdelingen, telefon 22 24 44 31/33.

Finansdepartementet ber om høringsuttalelser innen 1. juni 2010. Det bes om at høringsuttalelsene fortrinnsvis sendes til e-postadressen postmottak@fin.dep.no.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Finansdepartementet ber om at den
 
enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.


Med hilsen


Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                              Jørgen Winsnes
                                                              lovrådgiver

 

Vedlegg 

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Finanstilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Samvirkeutvalget Coop NKL v/Turid Jødahl Postboks 1173 Sentrum 0107 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 
0158 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

Til toppen