Høring - utkast til regler om skattemessig behandling av omorganisering og omdanning av virksomhet mv.

Resultat: Prop. 78 L (2010-2011) Endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2010