Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2018

Vår ref.: 16/5227

Finansdepartementet ba i brev 9. januar 2017 Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat med utkast til lov- og/eller forskriftsbestemmelser som svarer til Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/97 om forsikringsdistribusjon. Dette utkastet sendes nå på høring. 

Forsikringsdistribusjonsdirektivet berører både Justis- og beredskapsdepartementets og Finansdepartementets ansvarsområder. Vedlagte høringsnotat inneholder utkast til lov- og forskriftsbestemmelser som vil gjennomføre forventede EØS-regler som svarer til forsikringsdistribusjons­direktivet i norsk rett. Høringsnotatet omfatter i hovedsak de offentligrettslige delene av forsikringsdistribusjonsdirektivet, men inneholder også forslag til endringer som gjennomfører enkelte av de privatrettslige sidene av direktivet.

Justis- og beredskapsdepartementet har utarbeidet et høringsnotat med forslag til endringer i forsikringsavtaleloven og tilhørende forskrifter. I tillegg til de endringer som er nødvendige for å gjennomføre i norsk rett de privatrettslige bestemmelsene som følger av forsikrings­distribusjonsdirektivet, foreslår Justis- og beredskapsdepartementet en omstrukturering av forsikrings­avtaleloven og nye generelle regler. Bakgrunnen for forslaget følger av Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat om endringer i forsikringsavtaleloven. 

Høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet sendes nå på høring samtidig med Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat om endringer i forsikringsavtaleloven. Finansdepartementet har lagt vekt på at det vil være en fordel å kunne se regelverkene i sammenheng. Departementet ber ikke om høringsinstansenes merknader til de deler av Finanstilsynets høringsnotat som er behandlet i Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat om forslag til endringer i forsikringsavtaleloven, med mindre høringsinstansene mener at noen av disse bestemmelsene heller burde fremgå av det offentligrettslige regelverket som hører under Finansdepartementet. Finansdepartementet viser til at høringsnotatene bør leses i sammenheng, men at det for de privatrettslige sidene av forsikringsdistribusjons­direktivet bør tas utgangspunkt i Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat. Departementet viser for øvrig til at endelig plassering av de enkelte bestemmelsene, i privatrettslig eller offentligrettslig lovgivning, vil måtte vurderes nærmere i etterkant av høringen. 

Formålet med regelverket
Forsikringsdistribusjonsdirektivet erstatter forsikringsformidlingsdirektivet (direktiv 2002/92/EF). Finanstilsynet har høringsnotatet punkt 1.2 redegjort for det nærmere innholdet i forsikrings­distribusjonsdirektivet og de endringer som er gjort fra forsikringsformidlings­direktivet. Revisjon av forsikringsformidlingsdirektivet har vært gjenstand for konsekvensutredning på EU-nivå (Impact Assessment – SWD (2012) 191 final)

Forsikringsdistribusjonsdirektivet harmoniserer nasjonale bestemmelser om formidling og salg av forsikringer og reglene for adgang til å utøve forsikrings­formidlingsvirksomhet. Et av hovedformålene med direktivet er å innføre like rammer for formidling og salg av forsikringer uavhengig av salgskanal, og dermed sikre forbrukere samme beskyttelsesnivå på tross av forskjeller mellom distributørene. Av direktivets fortale avsnitt 7 fremgår blant annet at «[a]nvendelsen af direktiv 2002/92/EF har vist, at det er nødvendigt at uddybe en række bestemmelser for at lette forsikringsdistribution, og at det af hensyn til forbrugerbeskyttelsen er nødvendigt at udvide nævnte direktivs anvendelsesområde til at omfatte alle former for salg af forsikringsprodukter». Sammenlignet med forsikringsformidlingsdirektivet, er forsikringsdistribusjonsdirektivet blant annet utvidet til å gjelde forsikrings­foretakenes direkte salg av forsikringer, og det er gitt mer utfyllende regler om distribusjon av forsikringer. Videre har direktivet som formål å styrke det indre markedet og få lik konkurranse mellom distribusjonskanaler. 

Norsk gjennomføring og relevante tiltak
Forsikringsdistribusjonsdirektivet gjelder i EU fra 23. februar 2018. EU-kommisjonen foreslo 20. desember 2017 å utsette virkningsdato til 1. oktober 2018, likevel slik at fristen for medlemsstatene til å gjennomføre direktivet er uendret. 

Forsikringsdistribusjonsdirektivet anses EØS-relevant, men er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det er ikke klart når direktivet tas inn i EØS-avtalen, og det er derfor ikke fastsatt en gjennomføringsfrist. Finansdepartementet finner det likevel fordelaktig å begynne arbeidet med å legge til rette for gjennomføringen av antatte EØS-forpliktelser i norsk rett. Når forsikringsdistribusjons­direktivet tas inn i EØS-avtalen, vil Norge være forpliktet til å gjennomføre regelverket. 

Virkninger ved gjennomføring av regelverket
De foreslåtte endringene som følger av høringsnotatet, har som formål å oppfylle fremtidige EØS-rettslige forpliktelser som svarer til forsikringsdistribusjons­direktivet. Det er i EU ventet at forsikringsdistribusjonsdirektivet vil gi økt forbrukerbeskyttelse og bidra til å øke tilliten til aktørene i markedet. Det er videre ventet at direktivet vil legge til rette for økt konkurranse, og at aktørene vil kunne dra fordel av et klarere regelverk for grenseoverskridende virksomhet. Andre mulige virkninger er også omtalt i kommisjonens ovennevnte konsekvensutredning. Tilsvarende hensyn og vurderinger er relevante for det norske markedet for forsikringer, som en del av det integrerte markedet i EØS. Direktivet skal evalueres på EU-nivå innen 2021. 

Gjennomføringen i norsk rett vil ha virkninger for flere aktører. Administrative og økonomiske konsekvenser er nærmere vurdert av Finanstilsynet i høringsnotatet punkt 17. Det vises for øvrig til Justis- og beredskapsdepartementets høringsnotat om endringer i forsikringsavtaleloven, som bl.a. vurderer konsekvenser for kundene. 

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 6. juni 2018.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                                    Åse Natvig
                                                                                                    avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aktuarkonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukertilsynet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet