Høring - utkast til teknisk revidert merverdiavgiftslov

Resultat: Ny lov, jf. Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2007

Vår ref.: 02/4254 SL EB/KR

Høring - utkast til merverdiavgiftslov


Finansdepartementet har utarbeidet et forslag til ny merverdiavgiftslov. Den nye loven foreslås å erstatte gjeldende merverdiavgiftslov av 1969. Forslaget til ny lov sendes med dette på høring. Høringsnotatet med vedlegg kan hentes på Finansdepartementets hjemmeside, http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer. Høringsinstanser som ikke har anledning til å hente ut høringsnotatet fra internett, kan få dette tilsendt ved henvendelse til Finansdepartementets skattelovavdeling, telefon 22 24 44 31/33.
Finansdepartementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer oversendelse av dette brevet til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Lovutkastet er en teknisk revisjon som bygger på merverdiavgiftsloven og tilhørende forskrifter. Målsetningen med revisjonsarbeidet har vært å skape en mer modernisert, oversiktlig og forenklet lovgivning for merverdiavgiften. Et enklere regelverk vil gjøre det lettere for næringsliv og øvrige brukere å avklare rettigheter og plikter i forbindelse med omsetning av varer og tjenester. Siktemålet har også vært å gi administrative besparelser for avgiftsmyndighetene. Forenklinger vil kunne åpne for effektivisering av visse administrative rutiner, som bedret veiledning til publikum, mv. 

Lovutkastet er først og fremst et bidrag til forenkling og oversikt. Enkelte materielle endringer som er ansett som nødvendige eller naturlige som ledd i den tekniske revisjonen, er likevel foreslått, jf. høringsnotatet avsnitt 5.3 flg. De mest betydningsfulle forslagene til materielle endringer gjelder:

• Lovens geografiske virkeområde, se avsnitt 5.3.2. Forslaget vil blant annet berøre avgiftsplikten ved innførsel av varer fra plattformer på kontinentalsokkelen.
• Dispensasjonsadgangen i merverdiavgiftsloven § 70, se avsnitt 5.3.3. Dispensasjonsadgangen foreslås begrenset til å kun gjelde enkeltvedtak.
• Departementets omgjøringsrett ovenfor Klagenemnda for merverdiavgift, se avsnitt 5.3.4. Omgjøringsadgangen forelås erstattet av en adgang for departementet til å gå til søksmål for å få prøvet en avgjørelse fattet av klagenemnda.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen
15. august 2007. Departementet ber om at høringssvar fortrinnsvis sendes per e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen


Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

                                                              Heidi Heggenes
                                                              avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

Administrasjonsavdelingen Her 
Finansavdelingen Her 
Finansmarkedsavdelingen Her 
Skatteøkonomisk avdeling Her 
Økonomiavdelingen Her 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep 0030 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Akersg. 16 0158 OSLO
Aksjonærforeningen Postboks 1963 Vika 0125 OSLO
Autobransjens Leverandørforening Hovfaret 17 b Skøyen 0275 OSLO
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Postboks 144 Manglerud 0612 OSLO
Arbeidsdirektoratet Postboks 8127 Dep 0032 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Bensinforhandlernes Bransjeforening Postboks 5488 Majorstuen 0305 OSLO
Bilimportørenes Landsforening Postboks 71 Økern 0508 OSLO
Bit Reiseliv AS Postboks 5465 Majorstuen 0305 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser  Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den Norske Aktuarforening v/Sissel Rødevand
Finansnæringens Hovedorganisasjon  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Den norske Bryggeri- og mineralvanns industriforening Postboks 7087 Majorstua 0306 OSLO
Den norske Bokhandlerforening Øvre Vollg. 15 0158 OSLO
Den Norske Fagpresses Forening Akersg. 41 0158 OSLO
Den norske Forfatterforening Postboks 327 Sentrum 0103 OSLO
Den norske Forleggerforening Øvre Vollg. 15 0158 OSLO
Den norske lægeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Det Norske Arbeiderpartiet Kvinnesekretariatet Postboks 8743 Youngstorget 0028 OSLO
Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Postboks 5485 Majorstuen 0305 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Folketrygdfondet Postboks 1845 Vika 0123 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4595 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Forbund for kommunal økonomiforvaltning og skattefordring Postboks 1265 Vika 0111 OSLO
Foreninga For Norske Småkraftverk BA Postboks 123 0216 OSLO
Forskerforbundet Postboks 1025 Sentrum 0104 OSLO
Fraktefartøyenes Rederiforening Postboks 2020 Nordnes 5817 BERGEN
Fremskrittspartiets Hovedorganisasjon Karl Johansg. 25 0159 OSLO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Hurtigbåtenes Rederiforbund Helland 6390 VESTNES
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Høyres Hovedorganisasjon Postboks 1536 Vika 0117 OSLO
IKT-Norge Postboks 546 Skøyen 0214 OSLO
Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO
Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO
Kommunal Landspensjonskasse Postboks 1733 Vika 0121 OSLO
Kommunenes Sentralforbund (KS) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Kongelig Norsk Automobilklubb Postboks 2425 Solli 0201 OSLO
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO
Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO
Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap Tollbug. 3 0152 OSLO
Kristelig Folkeparti Øvre Slottsg. 18/20 0157 OSLO
Landbrukssamvirkets Infokontor Midt-Norge AS Bromstadvn. 57 7047 TRONDHEIM
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (Advokatfirmaet Hjort DA) Postboks 471 Sentrum 0158 OSLO
Ligningsutvalget C. Sundts g. 15 5004 BERGEN
Logistikk- og transportindustriens landsforening Postboks 5489 Majorstua 0305 OSLO
Luftfartstilsynet Postboks 8050 Dep 0031 OSLO
Magasin- og Ukepresseforeningen Postboks 8836 Youngstorget 0028 OSLO
Mediebedriftenes Landsforening Tollbug. 27 0157 OSLO
Møre- og Romsdal fylkesskattekontor Serviceboks 4 6413 MOLDE
Nasjonalforeningen for Folkehelsen Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO
NAVO (Norges Arbeidsgiverforening for virksomheter med offentlig tilknytning) Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekretær Omar G. Dajani
Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO
Norges Automobil-Forbund NAF Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Bilbransjeforbund Postboks 2804 Solli 0204 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 0135 OSLO
Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens g. 2 0253 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Fondsmeglerforbund Postboks 292 Sentrum 0103 OSLO
Norges Grossistforbund Drammensveien 30 0255 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges Hytteforbund Arbinsg. 1 0253 OSLO
Norges Idrettsforbund og Olympiske komité Sognsvn. 75 L 0855 OSLO
Norges Juristforbund Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norges Kommunistiske Parti Helgesens g. 21 0553 OSLO
Norges Lastebileier-Forbund Postboks 7134 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norges Skogeierforbund Postboks 1438 Vika 0115 OSLO
Norges TakseringsForbund Fyrstikkalleen 20 0661 OSLO
Norges Taxiforbund Postboks 6754 Rodeløkka 0503 OSLO
Norsk Bonde- og Småbrukarlag Øvre Vollg. 9 0158 OSLO
Norsk Folkehjelp Storg. 33 A 0184 OSLO
Norsk Havneforbund Postboks 1022 Sentrum 0104 OSLO
Norsk Hotell- og Restaurantforbund Karl Johansgt. 21 0159 OSLO
Norsk Hydro ASA  0240 OSLO
Norsk Industri Postboks 7072 Majorstuen 0306 OSLO
Norsk Investorforum Postboks 394 Sentrum 0103 OSLO
Norsk Nærings og Nytelses- Middelarbeiderforbund Postboks 8719 Youngstorget 0028 OSLO
Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund  Kongsg. 52-58 4005 STAVANGER
NOFO - Norsk Oljevernforening For Operatørselskap Postboks 8077 Postterminalen 4068 STAVANGER
Norsk Presseforbund Postboks 46 Sentrum 0101 OSLO
Norsk Sjømannsforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
Norsk Sjøoffisersforbund Postboks 2000 Vika 0125 OSLO
NORSKOG Postboks 123 Lilleaker 0216 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
Norsk Tollerforbund Postboks 8122 Dep. 0032 OSLO
Norsk Øko-forum (NØF) Postboks 2853 Tøyen 0653 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Norske Finansanalytikeres Forening Postboks 1276 Vika 0111 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
Norske Maritime Leverandører Postboks 145 1371 ASKER
Norske Pensjonskassers Forening Postboks 2417 Solli 0201 OSLO
Norske Sivilingeniørers Forening (Nif) Postboks 2312 Solli 0201 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Postboks 8065 Postterminalen 4068 STAVANGER
Oljedirektoratet Postboks 600 4003 STAVANGER
Oljeskattekontoret Postboks 6315 Etterstad 0604 OSLO
Oslo Børs ASA Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO
Oslo tingrett Postboks 8023 Dep 0030 OSLO
Patentstyret Postboks 8160 Dep 0033 OSLO
Petoro AS Postboks 300 Sentrum 4002 STAVANGER
Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0031 OSLO
Prosessindustriens landsforening Postboks 5487 Majorstua 0305 OSLO
Redd Barna Postboks 6902 St. Olavs pl. 0130 OSLO
RBL - Reiselivsberiftenes Landsforening Postboks 5465 Majorstua 0305 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Rogaland fylkesskattekontor Auglendmyrå 4016 STAVANGER
Rød Valgallianse Osterhaus g. 27 0183 OSLO
Samarbeidsrådet for frie yrker
v/Den norske Advokatforening Kristian Augusts g. 9 0164 OSLO
Samarbeidande Kraftfylker
v/Sogn og Fjordane fylkeskommune Askedalen 2 6863 LEIKANGER
Samfunnsøkonomenes Forening Postboks 8872  0028 OSLO
Selgerforbundet – Norges Handelsreisendes Landsforbund Stortorvet 5 0155 OSLO
Senterpartiets Hovedorganisasjon Postboks 1191 Sentrum 0107 OSLO
Sentralskattekontoret for storbedrifter Postboks 235 1501 MOSS
Sentralskattekontoret for utenlandssaker Postboks 8031 Postterminalen 4068 STAVANGER
Servicebedriftenes Landsforening Postboks 5473 Majorstuen 0305 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Siviløkonomene Postboks 1869 Vika 0124 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 6300 Etterstad 0603 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad
Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Statens lånekasse for utdanning Postboks 195 Økern 0510 OSLO
Statens vegvesen Veidirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO
Statistisk sentralbyrå Postboks 8131 Dep 0033 OSLO
Statkraft AS Postboks 200 Lilleaker 0216 OSLO
Statoil ASA Forusveien 50 4033 STAVANGER
Statnett SF Postboks 5192 Majorstuen 0302 OSLO
Tekna-Teknisk-Naturvitenskapelig Forening Postboks 2312 Solli 0201 OSLO
Teknologibedriftenes Landsforening Postboks 769 4004 STAVANGER
Teknologisk Institutt Postboks 2608 St. Hanshaugen 0131 OSLO
Telenor Norge  1331 FORNEBU
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Transportbedriftenes Landsforening Postboks 5477 Majorstuen 0305 OSLO
Transportsentralen A/L Postboks 7 Alnabru 0614 OSLO
UNDP - Senter for demokratisk styresett
(UNDP Oslo Governance Centre) Borgg. 2 0650 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Magnus Lagabøterspl. 1 5010 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Karl Johans g. 47 0162 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Utdanningsforbundet Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO
Verdipapirfondenes forening Hansteens g. 2 0253 OSLO
VPS Clearing ASA Postboks 4 0051 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Yrkestrafikkforbundet Postboks 9175 Grønland 0134 OSLO
ØKOKRIM Postboks 8193 Dep 0034 OSLO
Økonomiforbundet Østreg. 23 2317 HAMAR
Økonomigruppen i utvalg om frivillige organisasjoner v/prof. dr. jur. Ole Gjems-Onstad
Handelshøyskolen BI Elias Smiths vei 15 1337 SANDVIKA

 

Til toppen