Tips en venn

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2011

Vår ref.: 11/1973 ReE

Høring - utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer (skadeforsikring)

Departementet sender med dette på høring utkast til forskrift om utlikningsordning for nødvendighetsforsikringer. Finanstilsynets brev 28. juni 2011 med høringsnotat og utkast til forskrift følger vedlagt.

Departementet viser til endringer i forsikringsvirksomhetsloven kapittel 12 om skade-forsikringsvirksomhet ved lov 17. desember 2010. Lovendringene trådte i kraft 1. januar 2011, med unntak av § 12-17. Vedtaket ble gjort på bakgrunn av finanskomiteens Innst. 41 L (2010-2011)og Prop. 134 L (2009-2010) om endringer i forsikrings-virksomhetsloven (skadeforsikring).

Finanskomiteens skrev i Innst. 41 L (2010-2011) at «[k]omiteen støtter også forslaget om at det etableres en eller flere utlikningsordninger for nødvendighetsforsikringer til privatpersoner og at det kan gis nærmere regler om slike ordninger i forskrift». Vedtaket til forsikringsvirksomhets¬loven § 12-17 [ikke trådt i kraft] lyder:

Ǥ 12-17 Utlikningsordning
Det skal opprettes en eller flere gjensidige utlikningsordninger for nærmere angitte forsikringer (nødvendighetsforsikringer) for privatkunder. Kongen kan fastsette at skadeforsikringsselskaper som tilbyr slike forsikringer her i riket, skal være medlem av en utlikningsordning.

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om utlikningsordninger som angitt i første ledd, herunder om medlemskap, hvilke forsikringer som skal omfattes, om utlikning mellom selskapene og om organiseringen av ordningen.»

Vi viser videre til de generelle og spesielle merknadene til lovforslaget § 12-17 i Prop. 134 L (2009-2010). Utdrag fra proposisjonen er vedlagt.

Departementet ber om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no innen 15. oktober 2011. Vi ber videre om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter og/eller etater, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen


Øystein Løining  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                             Per Øystein Eikrem
                                                                             avdelingsdirektør

 

Vedlegg

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norsk Landbrukssamvirke
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

 

 

Til toppen