Høring – beregningsgrunnlag for kapitalkrav

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2013

Vår ref.: 12/5110 mw/egr

Høring – beregningsgrunnlag for kapitalkrav

I Nasjonalbudsjettet 2013 opplyste Finansdepartementet at det ville se nærmere på IRB-bankenes modeller for å beregne kapitalkrav. I dag er det satt en nedre grense for hvor lavt bankenes beregningsgrunnlag kan være gjennom det såkalte Basel I-gulvet. Dette ble innført i 2007, samtidig med Basel II reglene. Basel I-gulvet ble justert i 2008 og 2009. Det ble senere forlenget til 31. desember 2011, og ble i desember 2011 gjort permanent. Departementet opplyste da at hvor lenge Basel I-gulvet ville bli opprettholdt blant annet ville avhenge av det videre arbeid med risikovekter for boliglån og norsk gjennomføring av CRD IV.

Finanstilsynet fikk i brev 14. desember 2012 i oppdrag å se på tiltak for å skjerpe risikovektene for boliglån i IRB-metoden (gitt at Basel I-gulvet skulle erstattes med et nytt system). Finansdepartementet mottok 4. mars 2013 et brev og notat med vurderinger fra Finanstilsynet.

Med utgangspunkt i Finanstilsynets vurderinger har departementet utarbeidet utkast til fire nye regelsett som mulige alternativer til videreføring av Basel I gulvet (vedlagt). Det er også et alternativ å videreføre dagens regelverk. Et viktig hensyn vil være at et mulig nytt system for å beregne kapitalkravet ikke svekker beregningsgrunnlaget sammenlignet med det som følger av dagens regler med Basel I-gulvet. Finansdepartementet viser til vedlagte brev og høringsnotat og notat fra Finanstilsynet 4. mars 2013.

Departementet ber om synspunkter på de mulige alternativene som hver for seg er et alternativ til at dagens Basel I-gulv fortsatt skal gjelde. Eventuelle merknader gis innen 31. mai 2013. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finans Norge
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs VPS Holding ASA
Regjeringsadvokaten
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen