Høring – beskatning av andelshavere i nye boligselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.07.2010

Vår ref.: 08/2051 SL HRu/KR

Høring – beskatning av andelshavere i nye boligselskaper

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer vedrørende beskatningen av andelshavere i nye boligselskaper.

Det bes om eventuelle merknader innen 30. juli 2010. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge saken for underliggende organer, organisasjoner mv.

Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Bjørn Berre e.f.
avdelingsdirektør

                                                                Hallvard Rue
                                                                seniorrådgiver

Vedlegg


 

Høringsinstansene

 

Byggenæringens Landsforening Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO
Huseiernes Landsforbund Fred Olsens g. 5 0152 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO

Til toppen