Høring – beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde – endringer i utfyllende forskrift, opprettinger i lovtekst mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.03.2013

Vår ref.: 12/2091 SL HRu/KR

Høring – beskatning ved uttak av objekter fra norsk beskatningsområde – endringer i utfyllende forskrift, opprettinger i lovtekst mv.

 

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i skatteloven §§ 9-14, 14-60 og 14-64 samt skattelovforskriften § 9-14.

Forslaget innebærer nærmere forskriftsbestemmelser beregning av ”tenkt skatt” som gir rett til fradrag etter skatteloven § 9-14 tolvte ledd. Det foreslås også en nærmere lov- og forskriftsregulering av skattyters plikt til å levere oppgave med beregning av gevinst. Videre foreslås tekniske tilpasninger i forskriften samt noen klargjøringer, opprettinger og redaksjonelle endringer i skatteloven §§ 9-14, 14-60 og 14-64. Blant annet foreslås en klargjøring av reglene for fastsetting av skattepliktig inntekt ved uttak av eiendel i deltakerlignet selskap.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 21. mars 2013. Høringsuttalelsene sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Bjørn Berre  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                   Hallvard Rue
                                                                   lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstransene

 

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

0303 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Drammensveien 264

0246 OSLO

Til toppen