Høring – Faggrupperapport ”Forenkling av utmarksforvaltningen”

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette en rapport med forslag til tiltak for en forenklet utmarksforvaltning på høring. 

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2015

Vår ref.: 14/3982

En faggruppe nedsatt av Kommunal- og moderninseringsdepartementet (KMD), i samarbeid med Klima- og miljødepartementet (KLD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD), har avgitt sin rapport med forslag til tiltak for å forenkle utmarksforvaltningen. Gruppens mandat ble utarbeidet i samarbeid mellom de tre departementene. Mandatet framgår av kapittel 1 i rapporten.

Rapport: Forenkling av utmarksforvaltningen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender nå denne rapporten på høring. I høringsperioden kan uttalelser leveres elektronisk på denne siden (se omtale lenger ned).

Faggruppens rapport

Faggruppen ble bedt om å ta utgangspunkt i regjeringserklæringen fra Sundvollen, punkt 8 "Levende lokaldemokrati". Forslagene fra faggruppen skulle legge til grunn at brukerne skal oppleve en vesentlig forenkling i forvaltning og saksbehandling, og at kommunene skal tildeles større ansvar og myndighet innen utmarksforvaltningen. Forslagene er samlet i rapportens kapittel 6.

Departementene har ikke tatt stilling til forslagene, eller gjort en prioritering av hvilke tiltak en vil ta fatt på. Det vil bli gjort etter at høringen er gjennomført. Vi ønsker at høringsinstansene gir synspunkter på de foreslåtte tiltakene i rapporten.

Vi ber spesielt om synspunkter på:

  • Vil de foreslåtte tiltakene bidra til forenkling i utmarksforvaltningen?
  • Er det andre tiltak som er viktige å få belyst og gjennomført?

Vi ber høringsinstansene gi synspunkter på positive og negative konsekvenser som de ulike forslagene vil ha for deres ansvarsområder. Legg merke til avgrensningene som er gjort for arbeidet i faggruppen. Dette er omtalt i faggruppens rapport kapittel 1.4.

Åpent høringsmøte

Departementet vil invitere til et åpent høringsmøte i forbindelse med denne saken. Formålet med høringsmøtet er å åpne for dialog og innspill til det videre arbeidet med forenkling i utmarksforvaltningen. Høringinstansene vil motta en invitasjon per epost. Mer informasjon vil for øvrig legges ut på departementets hjemmesider.

Ny løsning for høringsuttalelser

For å avgi høringsuttalelse bruk den digitale løsningen for innlevering nedenfor. Hvis høringsuttalelsene er lengre enn det som er mulig å legge inn i tekstfeltet, bør høringinstansen legge inn et sammendrag. Den lengre versjonen av høringsuttalelsen kan lastes opp som vedlegg.

En liste over høringsinstanser ligger vedlagt. Denne høringen er også åpen for andre som ikke står på listen. Merk at uttalelser er offentlige etter Offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Frist for å levere innspill er fredag 28. februar 2015.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Regionalpolitisk avdeling i Kommunal og moderniseringsdepartementet ved Julie Nåvik Hval eller Judith Kortgård.

Kommuner

Fylkeskommunene

Fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard

Departementene

Arbeiderpartiet

Kristelig Folkeparti

Venstre

Høyre

Fremskrittspartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Miljøpartiet De Grønne

Sametinget/Samediggi

Den Norske Turistforening

Den norske økoturismeforening

Finnmarkseiendommen

Friluftsrådenes Landsforbund

Kommunesektorens organisasjon

Natur og ungdom

Naturvernforbundet

NHO Reiseliv

Norges Bonde- og Småbrukarlag

Norges Bondelag

Norges Hytteforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norsk Landbrukssamvirke

Norges Miljøvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Filmkommisjon

Norges Fjellstyresamband

Norsk Friluftsliv

Norsk Hyttelag

Norsk Sau og Geit

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norskog

Rådet for nasjonalparkkommuner

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold

Statens Naturoppsyn

Statskog

Utmarkskommunenes Sammenslutning

Vestnorsk filmkommisjon

Villreinrådet i Norge

Virke

World Wide Fund for Nature Norge

Miljødirektoratet

Riksantikvaren

Norsk Almenningsforbund

Nasjonalpark-/og verneområdestyrer

Villreinnemnder

Villreinutvalg

Statens Vegvesen

Innovasjon Norge

Hanen