Forenkling av utmarksforvaltningen

Regjeringen har som mål å styrke lokaldemokratiet ved å flytte makt og ansvar til det lokale folkevalgte nivået. Mindre byråkrati og en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv er blant hjertesakene.Dette skal også gjelde i utmarka, hvor det samtidig er viktig at vi forvalter naturmangfoldet på en bærekraftig måte.

For å ta vare på og utvikle utmarka har vi over flere tiår bygd opp et omfattende forvaltningsapparat. Det er etablert mange forvaltningsorganer. Til sammen har systemet blitt stort, tungrodd og uoversiktlig.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, oppnevnte i juli 2014 en faggruppe som fikk i oppdrag å identifisere utfordringer og å foreslå konkrete tiltak med sikte på å forenkle utmarksforvaltningen. Departementene arbeider med oppfølging av rapporten og innspillene som har kommet inn gjennom høringen. 

I rapporten står det blant annet at dagens utmarksforvaltning er komplisert, uoversiktlig og til dels utilgjengelig for brukerne. Næringsliv, lokalbefolkning og interessegrupper forstår ofte ikke hvilke organer man skal henvende seg til. Samordningen mellom organene er for dårlig, noe som fører til at en bruker kan få motstridende vedtak i samme sak. Saksbehandlingstiden er for lang og det brukes unødvendig mye ressurser i forvaltningen. Faggruppen peker på at statlige myndigheter må redusere sin detaljstyring av kommunene. Samtidig forutsetter faggruppen at kommunene bør få økt kompetanse og kapasitet, slik at de kan ivareta nye oppgaver på en god måte.

Faggruppen har bestått av Eva Falleth (leder) og Nikolai K. Winge ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Jørgen Hoffmann, tidligere Statskog.

Forenkling av utmarksforvaltningen (rapport fra faggruppe) (pdf)

Pressemelding 3. desember 2014

Rapporten er sendt på høring

 Se høringsmøtet på nett-tv