Forenkling av utmarksforvaltningen - Kommuner som førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og forenklingstiltak innen IKT

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet nedsatte i oktober 2015 en arbeidsgruppe for førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og forenklingstiltak innen IKT.

Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å konkretisere løsninger knyttet til førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og IKT-løsninger. Arbeidet skulle være basert på anbefalinger i rapporten om forenkling av utmarksforvaltningen som kom i 2014, innspill som kom gjennom høringen av rapporten og gruppemedlemmenes egne erfaringer.

Mange kommuner har gode systemer og rutiner for utmarksforvaltning. Samtidig varierer interessen og kapasiteten til å jobbe med utmarksforvaltning mellom kommuner. Gode IKT-løsninger kan avlaste saksbehandlingen i de mer rutinepregete sakene og frigjøre tid til de mer kompliserte sakene som krever aktiv areal- og samfunnsplanlegging.

Arbeidsgruppen foreslår en rekke tiltak som vil styrke kommunens rolle som veileder og førstelinjetjeneste. Tiltakene er knyttet til mer effektiv saksbehandling og opplæring, og veiledning ved hjelp av digitale løsninger.

Forenkling av utmarksforvaltningen (pdf)