Høringer

Høring om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Det er hjemmel i universitets- og høyskoleloven til å ilegge overtredelsesgebyr til den som misbruker tittel (f.eks. Mastergrad) eller institusjonsbetegnelse (f.eks. universitet), og i fagskoleloven til å ilegge overtredelsesgebyr til den som misbruker betegnelsene "fagskole" eller "fagskoleutdanning". Departementet er i begge lovene gitt hjemmel til å gi forskrift med nærmere bestemmelser om overtredelsesgebyret. Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift etter begge lovene.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2017

Vår ref.: 17/2963

Høring Forskrift om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette et utkast til forskriftsbestemmelser om overtredelsesgebyr etter universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven på høring.

Det er hjemmel i universitets- og høyskoleloven til å ilegge overtredelsesgebyr til den som misbruker tittel (f.eks. Mastergrad) eller institusjonsbetegnelse (f.eks. universitet), og i fagskoleloven til å ilegge overtredelsesgebyr til den som misbruker betegnelsene fagskole eller fagskoleutdanning. Departementet er i begge lovene gitt hjemmel til å gi forskrift med nærmere bestemmelser om overtredelsesgebyret.

Utkastet til forskrift går ut på at det fastsettes at overtredelsesgebyr etter de aktuelle bestemmelsene skal utmåles konkret, og at det ikke kan overstige 2 G (G=Grunnbeløp, pr. 1. mai 2017 er dette kr 93 634).

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på  www.regjeringen.no/id2554743Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert.

Departementet vil understreke at også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 15. september 2017.

Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                Kasper Aunan
                                                                 rådgiver

 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

Akademiet for yngre forskere
Ansgar Teologiske Høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Audiografforbundet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Bjørknes høyskole
Bårdar Akademiet AS
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Delta
Designinstituttet
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
Einar Granum kunstfagskole
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen Innlandet
Finansdepartementet
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets høgskole
Forum for fagskoler - Abelia
Frelsesarmeens offisersskole AS
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Krigsskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kristne Friskolers Forbund
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Lovisenberg diakonale høgskole
Luftkrigsskolen
Menighetsbibelskolen
Musikkteaterhøyskolen
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
NLA Høgskolen
Nord universitet
Nordland kunst- og filmfagskole
Norges Dansehøyskole
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk presseforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Nærings- og fiskeridepartementet
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Politihøgskolen
Regelrådet for næringslivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samisk høgskole
Sjøkrigsskolen
Skrivekunstakademiet
Steinerhøyskolen
Steinerskoleforbundet
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Studieforbundet solidaritet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Ålesund kunstfagskole