Høring – forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2014

Vår ref.: 13/3171 mw

Høring – forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesordninger mv.

EUs nye forordning og direktiv for gjennomføring av Basel III i EU-området trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2014. Det nye regelverket betegnes CRR/CRD IV-regelverket. CRR er forordningen med krav til institusjonenes soliditet og likviditetsstyring mv. CRD IV er direktivet med krav som regulerer adgangen til å drive virksomhet som kredittinstitusjon og tilsyn med kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Rettsaktene anses EØS-relevante, men er ikke tatt inn i EØS-avtalen ennå.

De viktigste bestemmelsene i CRR/CRD IV-regelverket om nye kapitalkrav for finansinstitusjoner og verdipapirforetak er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Det gjenstår imidlertid en rekke detaljerte og utfyllende bestemmelser i EUs nye regelverk som bør gjennomføres i forskrift. Noe av dette er direktivregler og noe er forordningsregler. Mens et direktiv normalt gir landene et visst handlingsrom for hvordan de velger å gjennomføre direktivet i nasjonal rett, vil en forordning gjelde uten nasjonal gjennomføring og dermed i utgangspunktet innebære at reglene blir identiske i alle land. Inntil EUs nye regelverk er tatt inn i EØS-avtalen er det hensiktsmessig også å tilpasse eksisterende nasjonale regler til reglene i EUs forordning.

På denne bakgrunn ga departementet 2. juli 2013 Finanstilsynet i oppdrag å 1) utarbeide et høringsnotat og utkast til forskrifter med egne nasjonale regler som så langt det passer svarer til resten av det nye CRR/CRD IV-regelverket, samt 2) redegjøre for, og vurdere det nasjonale handlingsrommet norske myndigheter har for å gjennomføre dette regelverket.

Finanstilsynet oversendte 23. januar 2014 vedlagte høringsnotat med vurderinger og utkast til forskrifter som nevnt til departementet. Utkastet til forskrifter vil gjelde for finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond og oppgjørssentraler.

Finanstilsynet har ikke utarbeidet utkast til regler som svarer til de nye likviditetskravene i forordningen. Finanstilsynet har foreløpig lagt til grunn at CRR/CRD IV-regelverket vil bli tatt inn i EØS avtalen før disse reglene trer i kraft i EU hhv. fra 2015 for kravet til likviditetsbuffer og fra 2018 for kravet til stabil finansiering. Departementet vil i løpet av våren 2014 vurdere regler som svarer til EUs nye likviditetskrav, slik at kravet til likviditetsbuffer kan tre i kraft fra og med 2015 i tråd med EUs tidsplan.

Departementet ber om eventuelle merknader til Finanstilsynets høringsnotat og utkast til forskrifter innen 15. mai 2014. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til med ordinær post.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet med vedlegg for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Mirella E. O. Wassiluk
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finans Norge
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs VPS Holding ASA
Regjeringsadvokaten
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund


Til toppen