Historisk arkiv

Nyheter

Høring – forskrifter om kapitalkrav og godtgjørelsesordninger mv.

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring utkast til regler om kapitalkrav og godtgjørelsesordninger mv. Høringsnotatet og utkast til regler er utarbeidet av Finanstilsynet.

De viktigste bestemmelsene i CRR/CRD IV-regelverket om nye kapitalkrav for finansinstitusjoner og verdipapirforetak er tatt inn i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Det gjenstår imidlertid en rekke detaljerte og utfyllende bestemmelser i EUs nye regelverk som bør gjennomføres i forskrift. Noe av dette er direktivregler og noe er forordningsregler. Mens et direktiv normalt gir landene et visst handlingsrom for hvordan de velger å gjennomføre direktivet i nasjonal rett, vil en forordning gjelde uten nasjonal gjennomføring og dermed i utgangspunktet innebære at reglene blir identiske i alle land. Inntil EUs nye regelverk er tatt inn i EØS-avtalen er det hensiktsmessig også å tilpasse eksisterende nasjonale regler til reglene i EUs forordning. Utkastet til forskrifter vil gjelde finansinstitusjoner, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond og oppgjørssentraler.

Høringsfristen er 15. mai 2014.

Les mer i departementets høringsbrev og Finanstilsynets høringsnotat .