Høring – behandling av klager vedr. tildeling av pressestøtte og tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Forslaget innebærer for det første at klagebehandlingen av enkeltvedtak om tildeling av pressestøtte legges til Klagenemnda for mediesaker. For det andre innebærer forslaget en avskjæring av klageadgangen for faglig kunstnerisk skjønn i tilskuddsordningene til audiovisuelle produksjoner.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.03.2012

Vår ref.: 2010/01864

Høring – forslag om endring av reglene for behandling av klager over vedtak om tildeling av pressestøtte og tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag om endring av regler om klagebehandling i følgende forskrifter:

  • Forskrift 26. november 2009 nr. 1409 om produksjonstilskudd til dagsaviser
  • Forskrift 22. oktober 2003 nr. 1256 om tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner
  • Forskrift 17. mars 1997 nr. 248 omtilskudd til samiske aviser
  • Forskrift 7. september 2009 nr 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner
  • Forskrift 3. november 2009 nr 1334 om manuskriptutvikling og udanningsrettede tiltak
  • Forskrift 20. november 1987 nr. 924 om unntak fra adgangen til å klage over vedtak i Norsk kulturråd, Norsk kassettavgiftsfond og Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere

 

Forslaget innebærer for det første at klagebehandlingen av enkeltvedtak om tildeling av pressestøtte legges til Klagenemnda for mediesaker. For det andre innebærer forslaget en avskjæring av klageadgangen for faglig kunstnerisk skjønn i tilskuddsordningene til audiovisuelle produksjoner.

Høringsdokumentene er også lagt ut på departementets nettsted, se http://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte, står fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt elektronisk til e-postadresse: postmottak@kud.dep.no 

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest
14. mars 2012.

 

Med hilsen

Nina Økland e.f
ekspedisjonssjef

Lars Brustad
underdirektør

 

 

Vedlegg

Høringsinstanser:

A-pressen 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Berner Gruppen

Den Norske Fagpresses Forening

Edda Media

Familie & Medier

Film & Kino

Filmreg c/o Filmfondet Fuzz

Finansdepartementet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Innvandrernes landsorganisasjon

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Justisdepartementet

Klagenemnda for mediesaker

Konkurransetilsynet

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Landslaget for lokalaviser

Media Norge

Mediebedriftenes landsforening

Medietilsynet

Mentor Medier

Nordisk film- og TV-fond

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk journalistlag

Norsk presseforbund

Norsk redaktørforening

Norsk skuespillerforbund

Norske dramatikeres forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Polaris Media

Sàlas

Sametinget

Samisk filmforbund

Schibsted 

Spillprodusentforeningen

Støtteutvalget for dagsaviser

Støtteutvalget for minoritetsspråklige publikasjoner

Universitetet i Agder (UiA)

Universitetet i Bergen (UiB)

Universitetet i Nordland (UiN)

Universitetet i Oslo (UiO)

Universitetet i Stavanger (UiS)

Universitetet i Tromsø (UiT)

Til toppen