Høring – forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2013

Vår ref.: 13/394 SL HSH/KR

Høring – forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag

 

Finansdepartementet sender med dette på høring et forslag om endring i reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag.

Forslaget innebærer at rentekostnader kan tilordnes etter en direkte metode dersom skattyter driver virksomhet i en annen EØS-stat, og rentekostnadene utelukkende eller tilnærmet utelukkende er tilknyttet skattyters virksomhet i Norge. Videre innebærer forslaget en plikt til å tilordne rentekostnader etter en direkte metode dersom rentene utelukkende eller tilnærmet utelukkende er tilknyttet skattyters virksomhet utenfor Norge. For tilfeller der rentekostnadene delvis er tilknyttet skattyters virksomhet i Norge og delvis skattyters virksomhet utenfor Norge, foreslås det at dagens regler om tilordning av rentekostnader etter nettoinntektsprinsippet videreføres. Likeledes foreslås det at nettoinntektsprinsippet videreføres for tilfeller der rentekostnadene ikke kan tilskrives noen bestemt del av skattyters virksomhet.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner el.

Fristen for å sende inn høringsmerknader er 20. juni 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Stig Sollund  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                               Henriette Hjort
                                                               seniorskattejurist

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Rederiforbund

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforumStatoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Til toppen