Høring – forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.07.2016

Vår ref.: 15/5642 SL

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om normpris for industriens egenkraft i grunnrenteskatten på kraftverk.

Forslaget er en oppfølgning av endringslov 19. juni 2015 nr. 52 til skatteloven, som ble vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2015. Ved denne lovendringen ble Finansdepartementet gitt hjemmel til å gi forskrift om ny metode for verdsettelse av kraft forbrukt i skattyters produksjons­virksomhet (industriens egenkraft) for grunnrenteskatteformål, jf. skatteloven § 18-3 annet ledd bokstav a nr. 3 og Prop. 120 LS (2014-2015) kapittel 9. Det foreslås i høringsnotatet å basere ny metode for normprisen for industriens egenkraft på børsnoterte terminpriser (forwardpriser).

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, tilknyttede virksomheter eller lignende.

Høringsfristen er 1. juli 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Hallvard K. H. Rue  e.f.
lovrådgiver

                                                                       Caroline Knem Christie
                                                                       seniorskattejurist

 

Klima- og miljødepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Distriktenes energiforening (Defo)
Energi Norge
KS
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)
Nasdaq Oslo ASA
Norsk Industri
Nord Pool AS
Samarbeidande Kraftfylke
Skattedirektoratet
Småkraftforeninga