Høringer

Høring – forslag til endringer i barnehageloven

Om politiattest og tjenestedata

Departementet foreslår i denne høringen å endre reglene om politiattester i barnehage og å lovfeste gjeldende rapportering av tjenestedata fra kommunale barnehager.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.02.2013

Vår ref.: 13/689

Høring - Forslag til endringer i barnehageloven (om politiattest og tjenestedata)


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 17. juli 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) på høring. I høringsnotatet foreslår departementet å endre bestemmelsen om politiattester i barnehage og å lovfeste gjeldende rapportering av tjenestedata fra kommunale barnehager.

Høringsnotat med forslag til lovtekst er lagt ut på departementets hjemmeside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

 

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen torsdag 28. februar 2013.  Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist.

 

Av hensyn til departementets behov for gjenbruk av tekst er det ønskelig å ikke motta uttalelsene som skannede PDF-filer.

 

Med hilsen

Christian Kolstad (e.f.)                              
avdelingsdirektør

 

Ane Tobias Berg
rådgiver

ACEA AS
Aktive Foreldre
Alle landets ikke-kommunale barnehager
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barnehageforbundet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
De statlige helseforetakene
Delta
Den Norske Stats Husbank
Departementene
Espira
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fylkesmannsembetene
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Handikappede Barns Foreldreforening (HBF)
Human-Etisk Forbund
Høgskoler som gir førskolelærerutdanning:
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Stord/Haugesund
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskulen i Sogn og fjordane
Høgskulen i Volda
Dronnings Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
Kanvas
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Kommunene
Konkurransetilsynet
Kontaktutvalget mellom invandrere og myndigheter
Kristent Pedagogisk Forbund
KS
Kvinnefronten
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Landsorganisasjonen i Norge
Lederne
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Likestillingssenteret
Longyearbyen Lokalstyre
Lovdata
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
NLA Høgskolen
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norsk helse- og sosialforbund
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Montessoriforbund
Norsk senter for barneforskning (NOSEB)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentunion
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Samediggi/Sametinget
Samisk Høgskole - Sámi allaskuvla
Samskipnadsrådet c/o SiO
Senter mot etnisk diskriminering
Statistisk sentralbyrå
Steinerbarnehagene i Norge
Studentenes Landsforbund
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Tvillingforeldreforeningen
Unge funksjonshemmede
Unio - Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetene
Universitets- og høgskolerådet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Vappusbarnehagene
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)