Høring – forslag til endringer i privatskoleloven

Små og verneverdige håndverksfag

Etter dagens privatskolelov kan ikke departementet godkjenne private opplæringstilbud i små og verneverdige håndverksfag. Departementet mener det er behov for å åpne for mulighet til å godkjenne private opplæringstilbud i tradisjonelle håndverksfag og sender derfor på høring et forslag om å endre loven slik at privatskoler som tilbyr små og verneverdige håndverksfag kan godkjennes.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2012

Resultat:

Etter dagens privatskolelov kan ikke departementet godkjenne private opplæringstilbud i små og verneverdige håndverksfag. Departementet mener det er behov for å åpne for mulighet til å godkjenne private opplæringstilbud i tradisjonelle håndverksfag og sender derfor på høring et forslag om å endre loven slik at privatskoler som tilbyr små og verneverdige håndverksfag kan godkjennes.
(26.10.2011)


 

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil, 106 kB)

Høringsnotat om forslag til endringer i privatskoleloven (PDF-fil, 330 kB)


Høringsbrevet og -notatet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Regjeringen la 13. april 2012 i Prop. 84 L (2011–2012) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Forslaget om å endre privatskoleloven slik at den åpner for godkjenning av privatskoler som tilbyr små og verneverdige håndverksfag, er behandlet i proposisjonens kapittel 7. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor. Ved å følge denne lenken vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.