Høring – forslag til endringer i privatskoleloven

Presisering av begrepet "anerkjent pedagogisk retning" mv.

Kunnskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å endre privatskoleloven, ved at det presiseres at det med ”anerkjent pedagogisk retning” forstås at det pedagogiske opplegget er utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.01.2013

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å endre privatskoleloven, ved at det presiseres at det med ”anerkjent pedagogisk retning” forstås at det pedagogiske opplegget er utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen. Det foreslås også at innvilgede godkjenninger av å tilby videregående opplæring på grunnlag av montessoripedagogikk bortfaller når loven trer i kraft. Formålet med de foreslåtte endringene er å forhindre en fremvekst av private videregående skoler på grunnlag av en pedagogisk retning som i dag ikke kan anses som anerkjent på videregående nivå.
(17.12.2012)Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF-fil, 81 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i privatskoleloven – presisering av at det med "anerkjent pedagogisk retning" som grunnlag for godkjenning forstås at det pedagogiske opplegget må være utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen mv. (PDF-fil, 487 Kb)For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

___________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. april 2013 i Prop. 129 L (2012–2013) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringsforslaget er behandlet i proposisjonens kapittel 11. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor. Ved å følge denne lenken vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.