Høring – forslag til endringer i privatskoleloven

Presisering av begrepet "anerkjent pedagogisk retning" mv.

Kunnskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å endre privatskoleloven, ved at det presiseres at det med ”anerkjent pedagogisk retning” forstås at det pedagogiske opplegget er utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 28.01.2013

Resultat:

Kunnskapsdepartementet har i dag sendt på høring forslag om å endre privatskoleloven, ved at det presiseres at det med ”anerkjent pedagogisk retning” forstås at det pedagogiske opplegget er utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen. Det foreslås også at innvilgede godkjenninger av å tilby videregående opplæring på grunnlag av montessoripedagogikk bortfaller når loven trer i kraft. Formålet med de foreslåtte endringene er å forhindre en fremvekst av private videregående skoler på grunnlag av en pedagogisk retning som i dag ikke kan anses som anerkjent på videregående nivå.
(17.12.2012)Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF-fil, 81 Kb)

Høringsnotat om forslag til endringer i privatskoleloven – presisering av at det med "anerkjent pedagogisk retning" som grunnlag for godkjenning forstås at det pedagogiske opplegget må være utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen mv. (PDF-fil, 487 Kb)For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

___________________________________________________________________________________________________


Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Regjeringen la 26. april 2013 i Prop. 129 L (2012–2013) frem forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven. Høringsforslaget er behandlet i proposisjonens kapittel 11. Lenke til proposisjonen finnes nedenfor. Ved å følge denne lenken vil man finne ny lenke til den videre saksgangen i Stortinget.


Vår ref.: 12/5985

Høring – Forslag til endringer i privatskoleloven – Presisering av begrepet ”anerkjent pedagogisk retning” mv.


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skoler med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring.

I vedlagte høringsnotat legger departementet frem forslag om å endre privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b), ved at det inntas at det med ”anerkjend pedagogisk retning” forstås at det pedagogiske opplegget er utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen. Det foreslås videre at innvilgede godkjenninger av å tilby videregående opplæring på grunnlag av montessoripedagogikk bortfaller når loven trer i kraft.

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets hjemmeside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no innen mandag 28. januar 2013.

Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist.

Av hensyn til departementets behov for å kunne gjenbruke tekst, er det ønskelig om uttalelsene ikke sendes i skannede filer.

 

Med hilsen

Ellen Cathrine Arnesen (e.f.)
avdelingsdirektør
 
Roger Spidsberg
                           seniorrådgiver

 

 

Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Abelia
Datatilsynet
Det Utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo
Elevorganisasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Høgskolen i Vestfold, Institutt for pedagogikk
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kristne Friskolers Forbund (KFF)
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)
Norske fag- og friskolers landsforbund (NFFL)
Norsk Lektorlag
Norsk Montessoriforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Sametinget
Samordna opptak
Sivilombudsmannen
Skolenes landsforbund
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå (SSB)
Steinerskoleforbundet
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
VOX – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Waterpark Montessori Norge

Til toppen