Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tvisteloven, domstolloven, jordskiftelova, politiregisterloven og forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene. Høringsnotatet inneholder blant annet forslag til endringer i reglene om rettsmekling og om ankenektelse i sivile saker, i tillegg til forslag til endringer for å klargjøre rettstilstanden på flere områder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.01.2021

Vår ref.: 20/4753

Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tvisteloven, domstolloven, jordskiftelova, politiregisterloven og forskrift om elektronisk kommunikasjon med domstolene.

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer for å klargjøre rettstilstanden på flere områder, og forslag til endringer som blant annet skal fremme tvistelovens formål om proporsjonalitet og hensynet til en effektiv rettspleie.

Det foreslås å gjøre endringer i reglene om ankenektelse i tvisteloven § 29-13 annet ledd, for å utvide lagmannsrettens adgang til å nekte anker fremmet. Forslaget har til en viss grad sammenheng med oppfølgingen av tvistelovsevalueringen. Bakgrunnen for forslaget er særlig innspill fra lagmannsrettene om at flere anker burde vært nektet fremmet. Forslaget skal ivareta proporsjonalitetshensynet, hensynet til en effektiv rettspleie og bidra til at prosessreglene sikrer en reell adgang til domstolsbehandling. For ordens skyld gjøres det her oppmerksom på at Domstolkommisjonen i sin andre delutredning har foreslått endringer knyttet til lagmannsrettens ankebehandling. NOU 2020: 11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring ble avgitt til departementet 30. september 2020.

I høringsnotatet foreslås det også endringer i reglene om rettsmekling. Forslaget går ut på at rettsmekling som utgangspunkt skal gjennomføres i alle sivile saker som er egnet for det.

Videre inneholder høringsnotatet flere forslag til endringer for å klargjøre rettstilstanden. Dette gjelder blant annet et forslag om såkalt anonym vitneførsel i barnevernsaker, et forslag om unntak fra bevisplikten ved bruk av interne straffesaksdokumenter i sivile saker og en endring i domstolloven knyttet til reglene om obligatorisk bruk av elektroniske løsninger i skriftlig kommunikasjon med domstolene.

I høringsnotatet er det dessuten tatt inn et forslag om en hjemmel for å strømme rettsmøter på domstolens nettsider. Dette har blitt særlig aktuelt i situasjonen etter utbruddet av covid-19. Som følge av endringer i sakskostnadsreglene i tvisteloven § 10-5 annet ledd, jf. lov 17. april 2020 nr. 26 om endringer i tvisteloven (verdigrensene), foreslås det en endring i jordskiftelova § 7-9 første ledd. For å følge opp en anmodningsvedtak fra Stortinget, er det også inntatt et forslag om å tillate partshjelp for Sivilombudsmannen.

Fristen for å sende inn høringssvar er 4. januar 2021.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.


Med hilsen


Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
avdelingsdirektør

Kaja Moen Welo
lovrådgiver

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Forliksrådene
Arbeidsretten
Jordskifterettene
Utmarksdomstolen for Finnmark

Advokatbevillingsnemnden
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert og annen alvorlig
   kriminalitet (Kripos)
Digitaliseringsdirektoratet
Disiplinærnemnda for advokater
Domstoladministrasjonen
Erstatningsnemnda for voldsofre
Finansklagenemnda
Finanstilsynet
Finnmarkskommisjonen
Folkehelseinstituttet
Forbrukerklageutvalget
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Generaladvokaten
Helsedirektoratet
Innovasjon Norge
Innstillingsrådet for dommere
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Konkurransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Miljødirektoratet
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges Bank
Norges forskningsråd
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Patentstyret
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Spesialenheten for politisaker
Statens helsetilsyn
Statens Innkrevingssentral
Statens lånekasse for utdanning
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatene
Stortingets ombudsmann for Forsvaret
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Tilsynsutvalget for dommere
Tolldirektoratet
Trygderetten
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
ØKOKRIM

Fylkeskommunene
Kommunene
Longyearbyen lokalstyre

Advokatforeningen
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Amnesty International Norge
Assuranceforeningen Skuld
Debitorforeningen
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Den norske legeforening
Den norske Revisorforening
Stiftelsen menneskerettighetshuset
Det Norske Nobelinstitutt
Dommerfullmektigforeningen
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Flyktninghjelpen
Folk og forsvar
Forskerforbundet
Forsvarergruppen av 1977
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets høgskole
Framtiden i våre hender
Fritt ord
Gard
Gatejuristen
Gjeldsoffer-alliansen
Greenpeace Norge
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
ICJ-Norge
InkassoPartner AS
Institutt for Forsvarsstudier
Institutt for fredsforskning (PRIO)
Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo
Islamsk Råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kirkerådet
Kommunalbanken AS
Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging
Kreditorforeningen Midt-Norge
Kreditorforeningen Sør
Kreditorforeningen Vest
Kreditorforeningen Øst
KS
KUN – senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten i Norge
Kvinnegruppa Ottar
Landsforeningen for voldsofre
Landsforeningen uventet barnedød
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Leger Uten Grenser
Lindorff AS
Markedsforbundet
Miljøstiftelsen Bellona
MOT
Naturvernforbundet
NHO - Sjøfart
Nordisk skibsrederforening
Norges Bilbransjeforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Huseierforbund
Juristforbundet
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Kreditorforbund
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Offisersforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening
Norsk journalistlag
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk militærjuridisk forening
Norsk Presseforbund
Norsk psykologforening
Norsk Redaktørforening
Norsk sykepleierforbund
Norsk telegrambyrå
Norsk Tjenestemannslag
Norsk Tollerforbund
Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Norske Boligbyggelags Landsforbund
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OBOS
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Posten Norge
Pressens Faglige Utvalg
Pressens offentlighetsutvalg
Raftostiftelsen
Regelrådet
Rettspolitisk forening
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Bergen
Sparebankforeningen i Norge
Statsadvokatenes forening
Statstjenestemannsforbundet
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Bergen
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Bodø
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Hamar
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Haugesund
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Kirkenes
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Kristiansand
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Molde
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Mosjøen
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Oslo
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Ski
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Stavanger
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Steinskjer
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Tromsø
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Trondheim
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU) i Tønsberg
Støttesenter mot incest  og seksuelle overgrep i Oslo og Tromsø
Tekna
Tomtefesterforbundet
Transparency International Norge
Transportbrukernes fellesorganisasjon
TV2 AS
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Voksne for barn
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund 

Handelshøyskolen BI
Høgskulen i Volda
Høyskolen Kristiania
NLA Høgskolen
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
OsloMet Storbyuniversitet
Politihøgskolen
Samisk høgskole
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT - Norges arktiske universitet