Vil åpne for at flere rettsmøter kan gjennomføres helt eller delvis digitalt og at rettssaker kan strømmes

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Under pandemien har midlertidige regler åpnet for at flere saker og avhør i domstolene kan gjennomføres digitalt. Erfaringene har vært gode og regjeringen foreslår derfor å utvide adgangen til fjernmøter og fjernavhør permanent. Regjeringen foreslår også at noen rettssaker skal kunne strømmes offentlig.

Det tradisjonelle utgangspunktet i Norge om at behandlingen i domstolene skal skje i fysiske møter blir videreført i forslaget. Samtidig viser erfaringene fra pandemien at tiden er moden for at flere rettsmøter og avhør kan gjennomføres helt eller delvis digitalt.

Endringene har vært på flere ulike høringer, og departementet har fått en rekke innspill. Innspillene viser at erfaringene med økt bruk av digitale løsninger i domstolene har vært gode. Det er bedre utstyr og høyere digital kompetanse blant aktørene.

Det foreslås noe strengere regler for straffesakene enn for de sivile sakene, på grunn av de særlige rettssikkerhetshensyn som gjør seg gjeldende i straffesakene.

Det er en forutsetning for å holde rettsmøter som fjernmøter at offentligheten og pressen skal ha samme anledning til å følge et rettsmøte som ellers. For straffesakene er det i tillegg en forutsetning at tiltalte skal gis anledning til å kommunisere fortrolig og uforstyrret med sin forsvarer.

Strømming av rettssaker

Forslaget legger også å legge til rette for at rettssaker skal kunne strømmes offentlig, slik at alle som vil, kan følge dem digitalt. Det vil ikke være tillatt å strømme fra rettssaker når hensynet til personvern eller andre hensyn taler imot.

Det må også være praktisk mulig å gjennomføre strømmingen, for eksempel må domstolen ha teknisk utstyr tilgjengelig. Jobben med å digitalisere rettssalene pågår allerede, men vil ta tid å fullføre.

Midlertidige regler

Den midlertidige loven om tilpasninger i prosessregelverket som følge av koronapandemien opphører 1. juli 2022. Regjeringen foreslår en ny midlertidig forskriftshjemmel for å ha muligheten til å innføre tilpasninger dersom vi igjen får en smittesituasjon som gjør at det er nødvendig. Det kan kun gis regler med varighet på inntil fire måneder. Forskriftshjemmelen opphører 1. januar 2024.