Adgang til digitale møter i domstolene utvides permanent

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Fra og med 1. juli utvides adgangen til å holde digitale møter i domstolene permanent.

Under pandemien ble det midlertidig åpnet for at flere saker og avhør i domstolene kunne gjennomføres digitalt. Erfaringene har vært gode. Domstolene og andre aktører har gitt tilbakemeldinger om at de fleste ønsker seg at det åpnes for mer bruk av digitale løsninger i domstolene også etter pandemien.

Dette er bakgrunnen for at Stortinget nå har vedtatt permanente endringer i prosessregelverket om bruk av fjernmøter og fjernavhør.

Det tradisjonelle utgangspunktet om at rettsmøter i domstolene skal gjennomføres som fysiske møter, vil bli videreført. Det vil imidlertid bli åpnet for at rettsmøter kan avholdes som fjernmøter i større grad enn før.

Målet er å legge til rette for en mer moderne, hensiktsmessig og effektiv domstolsbehandling.

Det er også vedtatt en hjemmel for strømming av rettsmøter offentlig, som vil gjøre det lettere for offentligheten å følge saker i domstolene.  I tillegg er det vedtatt en midlertidig forskriftshjemmel som gjør at de midlertidige reglene om bruk av fjernmøteløsninger i straffesakene, kan gjeninnføres hvis covid-19-pandemien skulle gjøre det nødvendig.

Lovendringen trer i kraft samtidig som de midlertidige reglene som ble innført under pandemien, opphører.