Prop. 97 L (2021–2022)

Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven mv. (fjernmøter og fjernavhør i domstolene mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i proposisjonen frem forslag til endringer i straffeprosessloven og tvisteloven. Det foreslås at rettsmøter i domstolene i større utstrekning kan avvikles helt eller delvis digitalt, enten som fjernmøte eller ved fjernavhør. Etter forslaget er reglene for straffesakene noe strengere enn for de sivile sakene, på grunn av de særlige rettssikkerhetshensyn som gjør seg gjeldende i straffesakene. I tillegg foreslås det en hjemmel i domstolloven for å kunne strømme rettsmøter offentlig.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget