Høring - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i prosesslovgivningen på bakgrunn av erfaringer med reglene i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Høringsnotatet inneholder blant annet forslag om at de midlertidige reglene om signaturløsninger og forkynnelse gjøres permanente.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.01.2021

Vår ref.: 20/5947

Høring - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i prosessregelverket, herunder tvisteloven, straffeprosessloven, domstolloven og jordskiftelova.

Høringsnotatet inneholder forslag om at enkelte av reglene i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. gjøres permanente. Forslaget har bakgrunn i tilbakemeldinger fra aktørene om erfaringene med de midlertidige reglene.

De midlertidige reglene om signaturløsninger, avsigelse av rettslige avgjørelser og forkynnelsesformer foreslås videreført som permanente regler. Det foreslås også at reglene om adgang til skriftlig behandling i jordskifteretten gjøres permanente.

I høringsnotatet er det, på bakgrunn av erfaringene med utvidet adgang og økt bruk av fjernmøter, gjort foreløpige vurderinger av om det gjennom permanente regler bør åpnes for en utvidet bruk av fjernmøter og fjernavhør. Det foreslås enkelte konkrete endringer som gjelder adgangen til å avholde fjernmøte ved votering og domsavsigelse mv. For ordens skyld bes det i høringsnotatet også om høringsinstansenes innspill om behovet for at noen av de midlertidige reglene om utvidet adgang til skriftlig behandling i enkelte sakstyper gjøres permanente. 

Departementet legger opp til at denne høringen vil kunne tjene som grunnlag for å fremme forslag om en eventuell forlengelse av hele eller deler av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. dersom situasjonen knyttet til covid-19 skulle tilsi at det er behov for å forlenge den midlertidige loven utover 1. juni 2021.

Fristen for å sende inn høringssvar er 26. januar 2021.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på listen.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på Regjeringen.no.

Med hilsen

Torunn Salomonsen Holmberg e.f.
avdelingsdirektør

Kaja Moen Welo
lovrådgiver

 

Departementene

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Jordskifterettene
Domstoladministrasjonen

Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den nasjonale enhet for bekjempelse av organisert kriminalitet (Kripos)
Digitaliseringsdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Forbrukerklageutvalget
Fylkesmennene (Statsforvalterne fra 1. januar 2021)
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Generaladvokaten
Husleietvistutvalget
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kontoret for voldsoffererstatning
Krigsadvokatene for Nord-Norge
Krigsadvokatene for Sør-Norge
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
Parkeringsklagenemnda
Politidirektoratet
Politidistriktene
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn
Sametinget
Sekretariatet for konfliktrådene
Spesialenheten for politisaker
Statens barnehus
Statens innkrevingssentral
Statens sivilrettsforvaltning
Statsadvokatembetene
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og trygghetstjenester
   (EOS-utvalget)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
ØKOKRIM

Advokatforeningen
Akademikerne
Amnesty International Norge
Den norske Dommerforening
Den norske Helsingforskomité
Dommerfullmektigforeningen
Forsvarergruppen av 1977
Gatejuristen
ICJ-Norge
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juristforbundet
Jussbuss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Landsforeningen for voldsofre
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Politiets Fellesforbund
Politijuristene
Posten Norge
Pressens offentlighetsutvalg
Rettspolitisk forening
Røde Kors
Statsadvokatenes forening
Stine Sofies Stiftelse
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Støttesentrene for kriminalitetsutsatte (SKU)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø