Prop. 34 L (2022–2023)

Endringer i tvisteloven mv. (rettsmekling, ankenektelse mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i tvisteloven for å oppnå en mer effektiv rettspleie, mer aktiv saksstyring og en større grad av proporsjonalitet i prosessen. Proposisjonen inneholder forslag til endringer for at flere saker kan løses ved rettsmekling og et forslag om å senke terskelen for ankenektelse i sivile saker. Det foreslås et bevisforbud om interne straffesaksopplysninger i sivile saker og å innføre en bestemmelse om vitneavhør og opplysninger om vitners personalia i barnevernssaker ved skjult adresse. Videre foreslås det blant annet endringer i reglene om planmøte, småkravprosessen og behandlingen i forliksrådet og i sakskostnadsreglene.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget