Høring – forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet leverte i oktober i fjor sitt forslag til rammeplan for en ny barnehagelærerutdanning. Målet for den nye utdanningen er at den skal være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende. Barnehagelærerutdaninngen skal være av høy kvalitet og svare på barnehagens behov for god og grunnleggende kompetanse. Dessuten skal utdanningen gi et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen. Departementet har gjort enkelte justeringer i rammeplanutvalgets forslag og sender med dette et utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2012

Et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet leverte i oktober i fjor sitt forslag til rammeplan for en ny barnehagelærerutdanning. Målet for den nye utdanningen er at den skal være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende. Barnehagelærerutdaninngen skal være av høy kvalitet og svare på barnehagens behov for god og grunnleggende kompetanse. Dessuten skal utdanningen gi et godt grunnlag for videre kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen. Departementet har gjort enkelte justeringer i rammeplanutvalgets forslag og sender med dette et utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning på høring.
(01.02.2012)

 
Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser
(PDF, 184 kB)

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning (PDF, 112 kB)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 4. juni 2012 Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-04-12 (lenke i høyre meny) for nærmere omtale av forskriftens bestemmelser.

 

Vår ref.:

Forslag til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

På grunnlag av NOKUTS evaluering av norsk førskolelærerutdanning i 2010, samt innføringen av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning oppnevnte Kunnskapsdepartementet i februar 2011 et utvalg med det mandat å utarbeide et forslag til ny rammeplan for førskolelærerutdanning. Målet for ny førskolelærerutdanning er en integrert, profe¬sjonsrettet og forsknings¬basert utdanning som er attraktiv, innovativ og krevende og som har høy kvalitet. Utdanningen skal svare på barnehagens behov for god og grunnleggende kompetanse og danne et godt grunnlag for videre kompetanse¬utvikling i yrkesutøvelsen, eventuelt også for videre studier på høyere gradsnivå. I tillegg ble utvalget særlig bedt om å vurdere utdanningens navn, gitt varsel i St.meld. 41 (2008-2009) Kvalitet i barnehagen om vurdering av endring til tittelen barnehagelærerutdanning.

Videre heter det blant annet i mandatet til utvalget at rammeplanen skal ha forskriftsform og at den skal inneholde beskrivelser av forventet læringsutbytte med utgangspunkt i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning. Videre heter det også at forskriften skal bidra til en enhetlig nasjonal oppbygging uten at alle detaljene i denne skal nedfelles i den overordnede forskriften. Rammeplanutvalget fikk derfor også i oppdrag å organisere og styre en nasjonal prosess ved hjelp av bredt sammensatte faggrupper som skulle utvikle nasjonale retningslinjer til institusjonene om bestemmelser på nivået under den nasjonale ramme¬planen.

Utvalget ble bedt om å gjennomføre arbeidet med disse styringsdokumentene i en åpen og inkluderende prosess som kan bidra til å sikre at målene som er satt for utdanningen, kan nås.

Endelig skulle utvalget utarbeide forslag til indikatorer som skal kjennetegne den nye utdanningen. De nasjonale retningslinjene og indikatorene vil offentliggjøres på rammeplanutvalgets nettside om kort tid. Disse vil ikke bli sendt på høring, men vedtas av rammeplanutvalget og oversendes departementet. Departementet vil sende disse ut sammen med vedtatt forskrift etter høringen.

For ytterligere opplysninger om rammeplanutvalget, dets sammensetning og dets produserte dokumenter se: www.hihm.no/rammeflu

Departementet vil henstille høringsinstansene til særlig å vurdere følgende punkter:
• Utdanningens formål formulert i § 1 og udanningens læringsutbyttebeskrivelser formulert i § 2.
• Skifte av navn fra førskolelærerutdanning til barnehagelærerutdanning

Utkastet til forskrift er skrevet etter samme mal som alle andre rammeplaner vedtatt etter beslutning om innføring av Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning. Dette medfører blant annet en betydelig reduksjon i rammeplanens omfang. Videre medfører det et prinsipielt skifte i rammeplanens fokus. Der tidligere rammeplaner har beskrevet innsatsfaktorer (herunder fastsettelse av omfang for enkeltfag), vil den nye rammeplanen i stor grad vektlegge utdanningens utbytte, altså det totale læringsutbyttet en nyutdannet førskolelærer/barnehagelærer skal ha tilegnet seg gjennom utdanningen. Dette læringsutbyttet er beskrevet i § 2.

Læringsutbyttet er en terskelverdi. Det vil si at utdanningsinstitusjonene gjennom forskriften forpliktes til å kunne godtgjøre at absolutt alle nyutdannede kandidater innehar det totale læringsutbyttet beskrevet i forskriftens § 2. Samtidig er det viktig å understreke at læringsutbyttet ikke kan beskrives i detalj i forskriften, men utelukkende beskrives på et overordnet nivå. Den mer detaljerte beskrivelsen av kompetansen kandidatene skal inneha ved fullført utdanning finnes i de nasjonale retningslinjene.

I tillegg til de allerede nevnte styringsdokumenter vil departementet samtidig med fastsettelse av forskriften utforme merknader til forskriften som vil tydeliggjøre viktige perspektiver som av ulike årsaker ikke kan utdypes i forskriftsteksten. Som eksempler på perspektiver som vil bli utdypet i merknadene kan nevnes pedagogikkfagets rolle og ledelsesperspektivet i utdanningen.

Departementet har gjort enkelte justeringer i rammeplanutvalgets forslag. Justeringene endrer ikke substansen i den utdanningen utvalget har foreslått, men departementets vurdering er at det var nødvendig å tilpasse forslagsteksten til den form vi ønsker at forskriften skal inneha før forslaget ble sendt på høring, særlig med tanke på en best mulig tilpasning til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Departementet gjør oppmerksom på at noen av punktene som i utvalgets forslag var lagt inn i forskriftens § 2, men som i departementets forslag er tatt ut, er innarbeidet i de nasjonale retningslinjene. Departementet anså disse for å være på et detaljeringsnivå bedre egnet for de nasjonale retningslinjene enn for forskriften. Rammeplanutvalgets opprinnelige utkast, samt deres merknader og vurderinger er tilgjengelig på utvalgets nettside, www.hihm.no/rammeflu

For ytterligere informasjon om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning, se:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/tema/livslang-laring/nasjonalt-kvalifikasjonsrammeverk.html

Departementet sender med dette på høring utkast til forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning (se vedlegg).

Høringsfrist er fredag 13. april 2012. Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post postmottak@kd.dep.no. Av hensyn til fremdrift med implementering av den nye utdanningen vil det ikke bli gitt utsettelse på høringsfristen.

Kunnskapsdepartementet ønsker å fastsette forskriften medio mai for å gi utdanningsinstitusjonene mest mulig tid til implementeringsprosessen. Departementet oppfordrer derfor høringsinstanser som har anledning til det, til å sende inn høringssvar så snart som mulig slik at vi kan begynne oppsummeringen av uttalelsene.

Utdanning etter ny rammeplan vil iverksettes fra og med studieåret 2013/2014.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef

Joakim Bakke
seniorrådgiver

Departementene
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høgskoler
Norges forskningsråd
NOKUT
SIU
Samordna opptak
Norgesuniversitetet
Norsk forbund for fjernundervisning
Uninett AS
Vox
Sametinget
Utdanningsdirektoratet
KS
Private barnehagers landsforbund
Oslo Kommune
Fylkesmennene
Norsk Studentorganisasjon
Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
Elevorganisasjonen
Foreldreutvalget for barnehagen
Foreldreutvalget for grunnskolen
Utdanningsforbundet
Forskerforbundet
Norsk Lektorlag
Skolenes landsforbund
Skolelederforbundet
Musikernes Fellesorganisasjon
NITO
Tekna
Naturviterne
Fellesorganisasjonen
Norges Juristforbund
Norges Sykepleieforbund
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
NTL
Fagforbundet
UNIO
LO
Akademikerne
YS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Virke
Abelia
Norsk kulturråd
Språkrådet
Fellesrådet for kunstfagene i skolen
Musikk i skolen
Fremmedspråksenteret
Kunst- og kultursenteret
Lesesenteret
Matematikksenteret
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Naturfagsenteret
Nynorsksenteret
RENATE
Senter for IKT i utdanningen
Skrivesenteret
Riksrevisjonen
Redd Barna
Barneombudet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Statens råd for funksjonshemmede
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjon (SAFO)
Dysleksiforbundet i Norge
Institutt for Kristen Oppseding
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
NOVA
Stine Sofies stiftelse
Aktive Foreldre
Barne- og ungdomsarbeiderforbundet
Barnehageforbundet
De statlige helseforetakene
Delta
Espira
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handikappede Barns Foreldreforening
Human-Etisk Forbund
IKO - Kirkelig pedagogisk senter
Kanvas
Kommunalansattes fellesorganisasjon
Konkurransetilsynet
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE)
Norges Handikapforbund
Norsk helse- og sosialforbund
NOVA
NOSEB
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Samers Riksforbund
Organisasjonen for private barnehager i Larvik
REFORM -ressurssenter for menn
Ressurssenter for pakistanske barn
Rådet for funksjonshemmede i Nord-Trøndelag
Rådet for funksjonshemmede i Oslo
Senter mot etnisk diskriminering
Steinerbarnehagene i Norge
Sysselmannen på Svalbard
Sørlandets kompetansesenter
Trygge barnehager A/S
Vappusbarnehagene
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)