Høring – innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke

Innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke ble avgitt til Kultur- og kirkedepartementet 13. mai 2008. Arbeidsgruppen som har utarbeidet innstillingen foreslår tiltak som kan styrke det kirkelige demokratiet. Gruppen ble særskilt bedt om å vurdere tiltak som kan styrke oppslutningen ved menighetsrådsvalget i 2009, styrke den demokratiske legitimiteten til ulike organer og styrke prosessene rundt framtidig utvelgelse av proster og biskoper.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2008

 

Denne høringssaken er ferdigbehandlet. Les sammenfatning av høringsmaterialet (pdf)

Vår ref.: 2008/00738 KIA tbh

Innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke ble avgitt til Kultur- og kirkedepartementet 13. mai 2008. Arbeidsgruppen som har utarbeidet innstillingen, ble oppnevnt 13. februar 2008 for å foreslå tiltak som kan styrke det kirkelige demokratiet. Gruppen ble særskilt bedt om å vurdere tiltak som kan styrke oppslutningen ved menighetsrådsvalget i 2009, styrke den demokratiske legitimiteten til ulike organer og styrke prosessene rundt framtidig utvelgelse av proster og biskoper.

Oppnevningen av arbeidsgruppen og arbeidsgruppens innstilling må blant annet ses i lys av forsøk og andre tiltak som har vært gjennomført ved de senere kirkelige valgene, det pågående arbeidet med å utvikle det kirkelige demokratiet i regi av kirkelige instanser og ikke minst den pågående behandlingen av forholdet mellom staten og Den norske kirke. Arbeidsgruppens arbeid er omtalt i St.meld. nr. 17 (2007-2008) Staten og Den norske kirke, se særlig s. 88–89 i stortingsmeldingen, som er tilgjengelig på Internett: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/dok/regpubl/stmeld/2007-2008/stmeld-nr-17-2007-2008-.html?id=507168

Avtalen som ble inngått mellom samtlige politiske partier på Stortinget 10. april 2008 om stat og kirke skisserer hovedlinjene i en demokratireform. Avtalen sier blant annet at demokratireformen ”gjennomføres med utgangspunkt i Bakkevigutvalgets innstilling”, og at reformen ”skal inneholde etablering av reelle valgmuligheter, økt bruk av direktevalg og kirkevalg samtidig med offentlige valg”, jf. punkt 1 i avtalen (se side 67 i stortingsmeldingen).  

Departementet inviterer med dette høringsinstansene til komme med synspunkter på forslagene som fremmes i innstillingen.

Arbeidsgruppen går inn for at det i 2009 og 2011 skal gjennomføres valg til Kirkemøtet (og bispedømmerådene) etter to alternative modeller, som begge bør prøves ut. Departementet ber særskilt om synspunkter, primært fra bispedømmerådene, på hvilken ordning som eventuelt bør prøves ut i de enkelte bispedømmene.

Vedlagt følger ett eksemplar av innstillingen. En elektronisk utgave er tilgjengelig på Internett på følgende adresse: ~/link/f5d0dd4cfd8c480c8cd01a950cd9d36f.aspx

Høringsuttalelse bes sendt Kultur- og kirkedepartementet, Kirkeavdelingen, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. Fristen for å uttale seg er 1. september 2008.

Med hilsen

Thom M. Rafoss e.f.
avdelingsdirektør

Torbjørn Backer Hjorthaug
underdirektør

 

Vedlegg:

-          Liste over høringsinstanser

-          Innstillingen Styrket demokrati i Den norske kirke

Finansdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet

Menighetsrådene
De kirkelige fellesrådene
Bispedømmerådene
Kirkerådet
Biskopene 
Bispemøtet

KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Kateketforeningen – Den norske kirkes undervisningsforbund
Det Norske Diakonforbund
Fagforbundet
Kirkeansatte (Delta)
Musikernes fellesorganisasjon

Det praktisk-teologiske seminar
Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Kirkelig utdanningssenter i nord
Misjonshøgskolen 

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd

Til toppen