Høring — NOU 2006: 1 om eiendomsmegling og utkast til regler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Høringsfrist: Del I - 2. mai 2006, Del II - 10. mars 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

06/551 FM JOE

27.01.2006

Høring – NOU 2006: 1 om eiendomsmegling og utkast til regler om gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

I
Vedlagt følger NOU 2006:1 Eiendomsmegling. Eiendomsmeglingslovutvalget ble oppnevnt ved kgl. res. 2. april 2004 og utvalgets utredning ble overlevert Finansdepartementet 10. januar 2006.

Utvalget ble i mandatet bedt om å gjennomgå eiendomsmeglingsloven (lov av 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling) med sikte på en generell revisjon og oppdatering. Det ble understreket at det skal legges vekt på ryddighet, orden og oversiktlighet i markedet og at forbrukernes interesser blir ivaretatt på en god måte.

I utredningen som nå sendes på høring, er det foreslått en rekke endringer i gjeldende lov som det antas vil bidra til bedre regulering av og tilsyn med eiendomsmeglerne. Kjøp av bolig er for de fleste forbrukere deres største investering gjennom livet. De fleste kjøp foretas gjennom eiendomsmegler. Det er derfor svært viktig at forbrukerne kan ha tillit til eiendomsmeglerbransjen. Blant annet på bakgrunn av senere tilsynssaker vil departementet be høringsinstansene vurdere om det er behov for ytterligere tiltak ut over utvalgets forslag, herunder bl.a. om det i loven bør inntas et krav om at foretakets driftsplan og interne rutiner for organisering skal være vedlagt søknad om bevilling. Dette må ses i sammenheng med utvalgets forslag om å la den såkalte internkontrollforskriften gjelde for eiendomsmeglingsforetak, se utredningen pkt. 6.8. Det står også naturlig i sammenheng med utvalgets begrunnelse for å opprettholde dagens ordning med foretakskonsesjon, se punkt 6.5.2. Hensikten med dette forslaget er at Kredittilsynet i større grad vil kunne vurdere slike forhold ved behandlingen av foretakets søknad om bevilling. Forslaget vil også medføre at foretaket må gjennomgå disse spørsmålene før det sendes søknad om bevilling.

Finansdepartementet ber om eventuelle høringsmerknader til ovennevnte innen 2. mai 2006.

II
På bakgrunn av kontakt mellom norske myndigheter og EFTAs overvåkningsorgan, ESA ble utvalget i oktober 2004 bedt om å vurdere og eventuelt foreslå nødvendige endringer i regelverket i forhold til utenlandske eiendomsmeglere, for å sikre gjennomføring av direktiv 89/48/EØF om gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner. Etter dette har EU vedtatt et nytt direktiv om gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner (direktiv 2005/36/EF, vedtatt 7. september 2005), som antas å bli tatt inn i EØS-avtalen og er relevant for eiendomsmegling. Eiendomsmeglerlovutvalget har i sin utredning lagt til grunn at det er det nye direktivet (2005/36/EF) som vil bli gjennomført i det senere lovarbeidet. Det var imidlertid etter utvalgets vurdering ikke mulig for utvalget å komme med forslag til korrekt gjennomføring av det nye direktivet innen fristen for utvalgets utredning. Verken gjennomføring av direktiv 89/48/EØF eller gjennomføring av direktiv 2005/36/EF er derfor nærmere behandlet i utvalgets utredning.

Finansdepartementet ønsker å gjennomføre EØS-reglene som svarer til direktiv 89/48/EØF – som endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/19/EF - i perioden frem til disse forpliktelsene avløses av forventede nye EØS-regler som svarer til direktiv 2005/36/EF. Som vedlegg 3 til høringsbrevet følger et utkast til nye lovregler. Utkastet bygger på et arbeidsutkast utarbeidet av Eiendomsmeglerlovutvalget. Av hensyn til fremdriften for denne saken settes høringsfristen for dette lovforslaget til 10. mars 2006.

Det bes om at høringsuttalelsene, i tillegg til å bli sendt i papirformat, også sendes på e-post til postmottak@finans.dep.no. Utredningen er også tilgjengelig på Finansdepartementets hjemmeside (http://odin.dep.no/fin).

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør